Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/12

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 215

Val av ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

HEL 2012-015817 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Risto Ranki befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
 

2.     välja Aatos Hallipelto till ny ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att personlig ersättare för den nya ledamoten i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är Lea-Riitta Mattila.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Ranki Risto eronpyyntö HUS valtuuston jäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Risto Ranki befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 

2.     välja _____________ till ny ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att personlig ersättare för den nya ledamoten i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är Lea-Riitta Mattila.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Risto Ranki (Saml.) anhåller (15.5.2013) om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på grund av omorganisering av förtroendeuppdragen.

Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 Risto Ranki till ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som börjar år 2013. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Ranki Risto eronpyyntö HUS valtuuston jäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Taloushallintopalvelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 599

HEL 2012-015817 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Risto Rankille vapautuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja 

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on Lea-Riitta Mattila. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566