Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/6

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 209

Arrendegrunder för tomten 3 i kvarteret 34117 och tomten 4 i kvarteret 34130 i Västra Baggböle

HEL 2013-004975 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera tomten 3 i kvarteret 34117 (Vedakärrsvägen 16, yta 5 793 m²) och tomten 4 i kvarteret 34130 (Vedakärrsvägen 18, yta 4 815 m²) i 34 stadsdelen (Västra Baggböle) på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 35 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

2

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Sijaintikartta

2

Ote asemakaavasta

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera tomten 3 i kvarteret 34117 (Vedakärrsvägen 16, yta 5 793 m²) och tomten 4 i kvarteret 34130 (Vedakärrsvägen 18, yta 4 815 m²) i 34 stadsdelen (Västra Baggböle) på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 35 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

2

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredraganden

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen har 28.1.2013 (139 §) reserverat tomterna 34130/4 och 34117/3 för Mittakodit Oy för planering av fritt finansierade ägarbostäder med hitas II-villkor. Den första tomten utarrenderas till 31.12.2014 och den andra till 31.12.3015 på det villkor att byggandet på tomten 34130/4 inleds senast 31.12.2014.

Detaljplaneuppgifter

I den gällande detaljplanen utgör tomterna kvartersområde för småhus (AP II). Byggrätten på tomten 34130/4 uppgår till 1 700 m² vy och på tomten 34117/3 till 2 100 m² vy.

Utöver den i detaljplanen angivna våningsytan får förråd på högst 7 m² byggas utanför bostaden för varje bostad.

Bilplatserna ska anläggas på tomten.

Förslag till arrendegrunder

Det har blivit aktuellt att fastställa arrendegrunderna eftersom meningen är att inleda byggarbetena på den första tomten sommaren 2013.

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2012 (ärende nr 21, 238 §) om arrendena för tomter för egnahemshus i Månsas. Enligt beslutet bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 33 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

Årsarrendet för småhustomterna 34117/3 och 34130/4 kan i detta fall bestämmas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 35 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta. Priset motsvarar 658 euro/m² vy i prisnivån 2/2013 (index 1881).

Enligt stadsfullmäktiges beslut (1.10.1908, ärende 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % av det beräknade tomtpriset.

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna blir 2,63 euro/m² i månaden.

Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Sijaintikartta

2

Ote asemakaavasta

Tiedoksi; Muutoksenhakuohjeet: Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2013 § 574

HEL 2013-004975 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 34. kaupunginosan (Länsi-Pakila) korttelin nro 34117 tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pinta-ala 5 793m²) ja korttelin nro 34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pinta-ala 4 815 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2             

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 199

HEL 2013-004975 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G6 T4, Halkosuontie 16 / Palosuontie 1c, Halkosuontie 18 / Palosuontie 4c

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan 34. kaupunginosan (Länsi-Pakila) korttelin nro 34117 tontti nro 3 (osoite Halkosuontie 16, pinta-ala 5 793m²) ja korttelin nro 34130 tontti nro 4 (osoite Halkosuontie 18, pinta-ala
4 815 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 35 euroa.

2             

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566