Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/18

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 221

Ryj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om utredning av arbetsförhållandena i fråga om de av HRT köpta trafiktjänsterna

HEL 2012-013813 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Pekka Saarnion valtuustoaloite

2

HS:Ln lausunto 7.3.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Pekka Saarnio och 6 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska kräva att samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) utreder arbetsförhållandena i fråga om de trafiktjänster som den köper och att den klargör hur den följer arbetslagstiftningen och kollektivavtalen.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och framhåller att HRT i sin verksamhet följer lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft. HRT kräver av sina avtalspartner lagstadgade utredningar om vilket kollektivavtal som ska tillämpas och om vilka andra centrala avtalsvillkor som ska gälla. Trafikföretagen följer själva sina anställdas arbetstider. HRT har inte rätt att i resekortssystemet granska logguppgifter som hänför sig till enskilda chaufförer.

HRT känner inte till fall där trafikföretag brutit mot arbetslagstiftningen eller kollektivavtalen. Om oegentligheter kommer fram kan HRT vid behov informera arbetarskyddsdistriktet om saken.

Stadsstyrelsen anser att HRT i sin verksamhet och i villkoren i sina trafikeringsavtal i tillräckligt hög grad beaktat sådant som har att göra med uppgiften att följa arbetsförhållandena i busstrafiken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Pekka Saarnion valtuustoaloite

2

HS:Ln lausunto 7.3.2013

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 153

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012-013813 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 465

HEL 2012-013813 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pekka Saarnion aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566