Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/20

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 223

Ryj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om ett avgiftsfritt kollektivtrafikkort för de minst bemedlade helsingforsarna

HEL 2012-014527 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Outi Alanko-Kahiluodon valtuustoaloite

2

HSL:n lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska ge de minst bemedlade helsingforsarna möjlighet att få ett avgiftsfritt kollektivtrafikkort.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att vissa grupper har möjlighet att få rabatt på kollektivtrafikbiljetterna i det nuvarande taxe- och biljettsystemet. Sådana är FPA:s pensionstagare, ungdomar i 7–16 års ålder, studerande i huvudsyssla och handikappade och personer med svår funktionsnedsättning. Socialverket tillhandahåller ett brett utbud av understödsformer och rabatter för invånare med låga inkomster. Den som får utkomststöd kan få ett resekort med hjälp av kompletterande utkomststöd.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HST) förbereder för tillfället de tariffpolitiska riktlinjerna. I utredningsarbetet ingår frågor som hänför sig till prissättningen av biljetterna i taxe- och biljettsystemet, såsom grunderna för beviljande av rabatt- och fribiljetter för specialgrupper och rabatternas storlek. Också rabattbiljetter som baserar sig på ålder och resetidpunkt och den fria reserätten granskas i utredningen. Utredningen skickas ut på remiss till kommunerna år 2013.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Outi Alanko-Kahiluodon valtuustoaloite

2

HSL:n lausunto

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 158

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012-014527 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 470

HEL 2012-014527 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.03.2013 § 89

HEL 2012-014527 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) valmistelee uutta taksa- ja lippujärjestelmää, joka otetaan käyttöön vuoteen 2016 mennessä. Tässä yhteydessä tehdään pidemmän aikavälin tariffipoliittisia linjauksia koskevia selvityksiä.

Parhaillaan HSL:ssä on tekeillä yhteistyössä seudun kuntien kanssa työ, johon sisältyvät lippujen hinnoittelua, erityisryhmien alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteita sekä alennusten suuruutta koskevat selvitykset. Tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä lippujärjestelmää. HSL tulee pyytämään kunnilta lausunnot tariffijärjestelmään ehdottamistaan muutoksista vuoden 2013 aikana.

Eräänä ehdotuksena on esitetty ratkaisua, jossa kunnat suoraan ostaisivat edelleen omille erityisryhmilleen maksuttomasti myönnettävät liput. Tällöin kunnat voisivat tarjota lippuja halutessaan keskenään erilaisin perustein ja harkita mitkä ryhmät saisivat maksuttoman joukkoliikenteen.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 18.12.2012 § 417

HEL 2012-014527 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Aloitteessa ehdotetaan, että eriarvoisuuden vähentämiseksi kaupunginvaltuusto selvittää mahdollisuuden järjestää kaikkein pienituloisimmille kaupunkilaisille oikeuden maksuttomaan joukkoliikennekorttiin niin, että maksuttoman joukkoliikennekortin saisi automaattisesti toimeentulotukiasiakkuuden ja takuueläkkeen perusteella.

Tietyillä ryhmillä on oikeus saada alennusta joukkoliikenteen kustannuksista. Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkalippujen hinnoista saavat alennusta Kelan eläkettä saavat, 7-16 -vuotiaat lapset, päätoimiset opiskelijat, invalidit ja vaikeasti näkövammaiset.

Matkakustannuksia tuetaan myös Kelan kautta. Työvoimavoimakoulutukseen, työharjoitteluun, työelämävalmennukseen, työnhakuvalmennukseen tai työkokeiluun osallistuvat sekä omaehtoisesti työttömänä opiskelevat voivat saada Kelasta ylläpitokorvausta koulutuksen aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin. Kela maksaa myös koulumatkatukea ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville. 

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien osalta sosiaalivirasto kustantaa matkakustannukset toimeentulotukena.

Aloitteessa todetaan, että joukkoliikennekortti sisältyy Helsingissä toimeentulotuen perusosaan, mutta korkeiden asumiskustannusten vuoksi osa toimeentulotuesta joudutaan yleensä käyttämään asumiskulujen kattamiseen. Toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot ja tarpeellisen suuruisina huomioon otettavat muut menot. Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä, harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Näiden menojen lisäksi huomioidaan muina perusmenoina tarpeellisen suuruisena mm. asumismenot (esimerkiksi vuokra, yhtiövastike, vesimaksu, kaasulasku, lämmityskustannukset).

Kunta voi myöntää täydentävää toimeentulotukea henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi arvioituihin menoihin. Tällaisia menoja voivat olla mm. matkakulut esimerkiksi terveydenhoidon turvaamiseksi sekä päihdekuntoutuksen ja päihdehoitoon sitoutumisen tukemiseksi.

Toimeentulotukea saavia talouksia on ollut Helsingissä lokakuun 2012 loppuun mennessä 40 185 taloutta. Sosiaalivirasto on maksanut lokakuun 2012 loppuun mennessä yhteensä 866 852 euroa kuntouttavan työtoiminnan matkakuluja sekä täydentävänä toimeentulotukena myönnettyjä matkakuluja.

Toimeentulotukea saavien taloudellinen ja sosioekonominen tilanne sekä tuen tarpeeseen vaikuttavat muut erityiset seikat ja olosuhteet vaihtelevat. Täydentävää toimeentulotukea voidaan toimeentulotukilain 7 c §:n perusteella myöntää silloin, kun asiakkaalla on erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja. Täydentävän toimeentulotuen tarve on arvioitava asiakaskohtaisesti.

Kaikille toimeentulotuen saajille ja takuueläkkeen saajille myönnettävä maksuton matkakortti aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia sille taholle, joka vastaisi matkakortin kustannuksista. Toimeentulotukiasiakkuuden perusteella automaattisesti myönnettävä maksuton matkakortti ei olisi enää toimeentulotukilaissa tarkoitettua asiakkaan tilanteen mukaiseen harkintaan perustuvaa täydentävää toimeentulotukea. Näin ollen sen rahoitus tulisi järjestää muulla tavoin. 

Maksuton matkakortti edistäisi pienituloisimpien helsinkiläisten mahdollisuutta aktiiviseen elämään, mutta siihen liittyy myös eettisiä pulmia. Maksuttoman matkakortin myöntäminen toimeentulotuki-asiakkuuden perusteella paljastaisi henkilön olevan toimeentulotuen saaja.

Sosiaalilautakunta toteaa, että pienituloisten asiakkaiden käytössä on jo nyt laaja valikko tukia ja alennuksia. Sosiaalilautakunta katsoo, että nykyinen käytäntö, jossa matkakortin hankkiminen mahdollistetaan täydentävällä toimeentulotuella, on riittävä ja toteuttaa asiakkaiden itsenäisen suoriutumisen edistämistä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Leila Palviainen, sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö, puhelin: 310 58283

leila.palviainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566