Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/34

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 237

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat seitsemän aloitetta

HEL 2013-007701, 2013-007692, 2013-007693, 2013-007694,  2013-007690,  2013-007691, 2013-007689

Päätös

1.     Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. aloite selvityksen tilaamisesta  reilun verotuksen standardista
 

2.     Valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite leikki- ja koirapuistojen puuveistosten korjaamisesta
 

3.     Valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite hidasteiden saamisesta Vuorenpeikontielle
 

4.     Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite Kauppatorin myyntikojujen yhtenäisestä ilmeestä
 

5.     Valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite terveysasemien akuuttiaikojen jakamisesta keskitetysti
 

6.     Valtuutettu  Mari Rantasen ym. aloite omaishoitoperheiden henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta
 

7.     Valtuutettu  Rene Hurstin ym. aloite Veikko ja Lahja Hurstin muistomerkistä Hakaniemeen tai Harjutorin puistoon

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566