Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/25

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 228

Kaj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten på Nordsjö bro

HEL 2012-013140 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Eija Loukoila och 13 andra ledamöter föreslår i sin motion att körhastigheten på Nordsjö bro sänks till 50 km/h och att mopedtrafiken dirigeras till körfälten.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet som kommit in och konstaterar att Nordsjö bro ingår i stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings förslag till investeringsprogram för åren 2015 och 2016. De alternativa trafikplanerna utarbetas så att tidsschemat för förslaget till investeringsprogram är möjligt. Preliminärt finns planer på att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister genom att bredda bron över Norvägen eller bygga en helt egen bro för gång- och cykeltrafik. Trafikplanen främjar också genomförandet av planen för ett nät av kvalitetsstråk för cykeltrafiken som stadsplaneringsnämnden godkände 5.3.2013.

I allt fler städer är mopedens plats på körbanan i stället för cykelvägen. Det minskade antalet mopedolyckor på rutter där mopedåkning tillåts i mindre grad på cykelvägar talar för detta. I Helsingfors gäller principen att mopedåkning styrs till körbanan då hastighetsbegränsningen på körbanan är högst 50 km/h och trafikmängden tillåter mopedåkning. Rutterna som är kritiska med tanke på trafiksäkerheten granskas från fall till fall. I fråga om Sjöåkervägen och Norvägen granskas de tillåtna mopedrutterna som en helhet i samband med trafikplanen som utarbetas.

Under hösten 2013 inleds arbetet med ett utvecklingsprogram för trafiksäkerheten i hela staden. I programmet ingår eventuella principer för granskning av hastighetsbegränsningssystemet. Körfilerna på Norvägen är smala vid Nordsjö bro. De smala körfilerna och bilarnas hastighet kan orsaka otrygghet bland andra bilister och särskilt bland cyklister och fotgängare. De här omständigheterna kombinerat med de ökande trafikmängderna talar för en sänkning av hastighetsbegränsningen på Norvägen åtminstone vid bron till 50 kilometer i timmen redan före eventuella andra åtgärder.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att det i investeringsdelen i budgeten 2013 har reserverats ca 106 miljoner euro för investeringar i gator och trafikleder och ca 6 miljoner av summan för ombyggnad av broar. En ombyggnad av Nordsjö bro är planerad för planperioden 2013–2016. Projektet syftar till att upprätthålla brokonstruktionens duglighet. Detta ställer upp gränsvillkor för vilka projekt som kan genomföras. Investeringsprogrammet fastställs på hösten i samband med budgeten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 169

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012-013140 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 543

HEL 2012-013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

06.05.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Lisätään viimeisen kpl jälkeen:

Kaupunginhallitus toteaa, että Vuotien nopeusrajoitus tulee laskea ainakin sillan kohdalla 50 kilometriin tunnissa jo ennen muita mahdollisia toimenpiteitä.

Kannattajat: Hannu Oskala

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään viimeisen kpl jälkeen: Kaupunginhallitus toteaa, että Vuotien nopeusrajoitus tulee laskea ainakin sillan kohdalla 50 kilometriin tunnissa jo ennen muita mahdollisia toimenpiteitä.

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.03.2013 § 80

HEL 2012-013140 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle esityksen mukaisen lausunnon.

Lausunto

Vuotie on pääkatu, jonka länsiosassa sijaitseva Vuosaaren silta toimii sisääntuloväylänä Vuosaareen. Vuosaaren sillan kohdalla nopeusrajoitus on 60 km/h. Arkivuorokauden liikennemäärä sillalla on noin 28 000 moottoriajoneuvoa, vajaat 2 000 pyöräilijää ja noin 500 jalankulkijaa. Vuosaaren satamaan suuntautuva raskas liikenne käyttää sekä tulo- että poistumistienään pääasiallisesti Kehä III:n tunneliyhteyttä. Vuosina 2004 - 2010 Vuosaaren sillan kohdalla tapahtui kahdeksan liikenneonnettomuutta, joista yksi johti pyöräilijän loukkaantumiseen. Pyöräilijä ajoi tuolloin pyörätien sijasta ajoradalla.

Vuosaaren sillan leveys on vajaat 19 metriä. Autoliikenteelle on kaksi kapeaa (leveys 3 metriä) ajokaistaa suuntaansa. Sillan molemmissa reunoissa on 3,15 metriä leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Liikennesuunnitteluosastolla tutkittiin vuonna 2001 vaihtoehtoja mopolla ajon sallimiseksi Meripellontiellä ja Vuotiellä. Tuolloin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti sallia mopolla ajon Vuosaaren sillan pohjoisreunassa lähinnä reittien jatkuvuuden takia.

Kaupunginhallitus päätti vuonna 2004 alentaa useiden asuntokatujen ja kantakaupungin liikekatujen nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti kaupunkisuunnittelulautakunta päätti vuosina 2005 ja 2009 edelleen alentaa eräiden katuosuuksien nopeusrajoitusta. Vuotien länsipään nopeusrajoituksen alentamisesta 60:stä 50:een kilometriin tunnissa keskusteltiin. Nopeusrajoitus jätettiin kuitenkin ennalleen, koska kyseisellä osuudella ei ole tasoliittymiä.

Vuosaaren silta on mukana liikennesuunnitteluosaston investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2015 ja 2016. Liikennesuunnitteluosasto laatii vaihtoehtoiset liikennesuunnitelmat niin, että investointiohjelmaehdotuksen aikataulu on mahdollinen. Alustavasti on pohdittu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamista Vuotien siltaa leventämällä tai kokonaan oman sillan rakentamista jalankululle ja pyöräilylle. Liikennesuunnitelma edistäisi myös lautakunnassa 5.3.2013 hyväksyttyä pyöräliikenteen laatukäytävien verkkosuunnitelman toteuttamista.

Yhä useammassa kaupungissa mopon paikka on ajoradalla pyörätien sijaan. Tätä puoltaa mopo-onnettomuuksien määrän väheneminen reiteillä, joissa mopoilun sallimista pyöräteillä on vähennetty. Helsingissä on periaatteena ohjata mopoilu ajoradalle silloin, kun ajoradan nopeusrajoitus on korkeintaan 50 km/h ja liikennemäärät mahdollistavat mopoilun. Liikenneturvallisuuden kannalta kriittiset reitit käydään läpi tapauskohtaisesti. Meripellontien ja Vuotien osalta sallitut moporeitit käydään kokonaisuutena läpi laadittavan liikennesuunnitelman yhteydessä.

Syksyllä 2013 käynnistyy koko kaupungin kattavan liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadinta. Ohjelma sisältää mahdolliset nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistamisperiaatteet.

Vuosaaren sillan kohdalla Vuotien ajokaistat ovat kapeita. Ajokaistojen kapeus ja autojen nopeus saattavat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta muille autoilijoille sekä erityisesti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Nämä yhdistettynä lisääntyviin liikennemääriin puoltavat Vuotien nopeusrajoituksen laskemista ainakin sillan kohdalla 50 kilometriin tunnissa jo ennen muita mahdollisia toimenpiteitä.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566