Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/13

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 118

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta

HEL 2013-005226, 2013-005224, 2013-005222, 2013-005223, 2013-005227, 2013-005225

Päätös

1.     Valtuutettu Silvia Modigin ym. aloite kuntalaisaloitteiden kehittämisestä
 

2.     Valtuutettu Nina Hurun ym. aloite liikelaitoksien muuttamisesta osakeyhtiöiksi
 

3.     Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite julkisten alueiden siisteyden parantamisesta
 

4.     Valtuutettu Juha Hakolan ym. aloite automaattisten liikennevalvontalaitteistojen saamisesta Kaisaniemenkadun alueelle
 

5.     Valtuutettu Pertti Villon ym. aloite vuokra-asuntojen jakokriteerien valvonnasta ja tavoitteiden toteutuksen seurannasta
 

6.     Valtuutettu Nina Hurun ym. aloite mainoskampanjan järjestämisestä vanhemmuuden vastuusta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566