Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/2

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 107

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Lasse Männistö ja Silvia Modig sekä varatarkastajiksi valtuutetut Yrjö Hakanen ja Emma Kari.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566