Helsingfors stad

Protokoll

7/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 108

Val av revisor för Helsingfors stad för åren 2013 - 2016 och med option för åren 2017 och 2018

HEL 2012-013017 T 02 08 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med revisionsnämndens förslag

1
välja KPMG Offentliga Tjänster Ab, med OFR, CGR Leif-Erik Forsberg som ansvarig revisor, till revisor för Helsingfors stad för åren 2013–2016 och utförare av vissa specialuppdrag under motsvarande tid med hänvisning till att denna sammanslutning på basis av bedömningsgrunderna i anbudsbegäran kommit med det totalekonomiskt förmånligaste anbudet.

I upphandlingen ingår en option för åren 2017 och 2018. Ett beslut om utnyttjandet av optionen ska tas inom tre år räknat från undertecknandet av det ursprungliga upphandlingskontraktet. Genom att utnyttja optionen är stadsfullmäktige berättigade till att välja den ovannämnda OFR-sammanslutningen till revisor för staden till utgången av år 2018 utan att konkurrensutsätta upphandlingen på nytt. Enligt 72 § i kommunallagen kan revisorerna väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder.

2
bemyndiga revisionsnämnden att ingå ett revisionsavtal för åren 2013–2016 med KPMG Offentliga Tjänster Ab.

Revisionsavtalet träder i kraft då avtalsparterna har undertecknat avtalet. Avtalet kan ingås tidigast 21 dagar från att anbudsgivaren tagit del eller kan anses ha tagit del av beslutet och besvärsanvisningen.

Det totala priset för den lagstadgade revisionen åren 2013–2016 uppgår till 919 260 euro exklusive mervärdesskatt, räknat enligt 500 revisionsdagar per år. I fråga om den lagstadgade revisionen ingås ett vanligt upphandlingskontrakt. I fråga om specialuppdrag ingås ett ramavtal, vars alla villkor fastställs. Stadens samtliga förvaltningar och dottersammanslutningar har rätt, men inte skyldighet, att utnyttja ramavtalet.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Marjo Niska-aro, revisionschef, telefon: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Bilagor

1

Tarjouspyyntö, Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta

2

Tarjousten vertailu

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

BDO Audiator Oy

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

PwC Julkistarkastus Oy

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tarkastuslautakunta

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1
välja KPMG Offentliga Tjänster Ab, med OFR, CGR Leif-Erik Forsberg som ansvarig revisor, till revisor för Helsingfors stad för åren 2013–2016 och utförare av vissa specialuppdrag under motsvarande tid med hänvisning till att denna sammanslutning på basis av bedömningsgrunderna i anbudsbegäran kommit med det totalekonomiskt förmånligaste anbudet.

I upphandlingen ingår en option för åren 2017 och 2018. Ett beslut om utnyttjandet av optionen ska tas inom tre år räknat från undertecknandet av det ursprungliga upphandlingskontraktet. Genom att utnyttja optionen är stadsfullmäktige berättigade till att välja den ovannämnda OFR-sammanslutningen till revisor för staden till utgången av år 2018 utan att konkurrensutsätta upphandlingen på nytt. Enligt 72 § i kommunallagen kan revisorerna väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder.

2
bemyndiga revisionsnämnden att ingå ett revisionsavtal för åren 2013–2016 med KPMG Offentliga Tjänster Ab.

Revisionsavtalet träder i kraft då avtalsparterna har undertecknat avtalet. Avtalet kan ingås tidigast 21 dagar från att anbudsgivaren tagit del eller kan anses ha tagit del av beslutet och besvärsanvisningen.

Det totala priset för den lagstadgade revisionen åren 2013–2016 uppgår till 919 260 euro exklusive mervärdesskatt, räknat enligt 500 revisionsdagar per år. I fråga om den lagstadgade revisionen ingås ett vanligt upphandlingskontrakt. I fråga om specialuppdrag ingås ett ramavtal, vars alla villkor fastställs. Stadens samtliga förvaltningar och dottersammanslutningar har rätt, men inte skyldighet, att utnyttja ramavtalet.

Föredraganden

Bestämmelser i kommunallagen

Enligt 72 § i kommunallagen väljer fullmäktige för granskning av förvaltningen och ekonomin en eller flera revisorer som utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Revisorerna kan väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder. Revisorerna ska vara personer eller samfund som godkänts av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisor eller OFR-samfund). Samfundet ska förordna en OFR-revisor till ansvarig revisor. Om ett samfund inte väljs till revisor och om endast en revisor väljs, ska minst en revisorsersättare väljas.

Stadsfullmäktige tillsatte 16.1.2013 en revisionsnämnd att organisera granskningen av stadens förvaltning och ekonomi under mandattiden 2013–2016. Revisionsnämnden bereder för fullmäktige ärendena om granskningen av förvaltningen och ekonomin, som fullmäktige fattar beslut om.

Revisionsstadgan för Helsingfors stad

Antalet revisorer preciseras i revisionsstadgan för Helsingfors stad. Enligt 17 § i stadgan väljer stadsfullmäktige en enda revisor som skall vara en OFR-sammanslutning.

Upphandlingsprocessen

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) tillämpas på upphandling av revisionstjänster för kommunen. Upphandlingen överstiger EU-tröskelvärdena och anbudsupphandlingen har varit öppen. Revisionskontoret bad i anbudsbegäran 21.11.2012 sådana i 72 § i kommunallagen avsedda samfund som godkänts av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-sammanslutningar) att ge anbud på den lagstadgade revisionen av förvaltningen och ekonomin vid Helsingfors stad och vissa specialuppdrag under motsvarande tid.

I fråga om den lagstadgade granskningen av stadens förvaltning och ekonomi ingår upphandlingsenheten och den valda leverantören ett vanligt upphandlingskontrakt. I fråga om specialuppdragen ingår de ett ramavtal, vars alla villkor tillstyrks. Stadens samtliga förvaltningar och dottersammanslutningar har rätt, men inte skyldighet, att utnyttja ramavtalet.

Dessutom ingår en option för åren 2017 och 2018 i upphandlingen.

En upphandlingsannons publicerades 2.11.2012 i den elektroniska databasen www.hankintailmoitukset.fi (HILMA). Från HILMA skickades annonser för publicering i supplementet till Europeiska unionens officiella tidning och i TED-databasen.

Minimikrav som ställs på anbudsgivaren

Enligt annonsen ska anbudsgivaren i enlighet med 72 § i kommunallagen vara ett samfund som godkänts av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-samfund), som ska uppfylla de under punkt fyra fastställda minimikraven för ekonomisk och finansiell situation och teknisk prestationsförmåga och professionell kompetens.

Lagstadgad revision

Omfattningen av den lagstadgade revisionen, som är föremål för upphandlingen, är femhundra (500) revisionsdagar per räkenskapsperiod. Av detta ska godkända revisorers andel vara minst 200 revisionsdagar. Dessutom ska antalet sakkunniga som specialiserat sig på granskning av datasystem (CISA eller motsvarande kunskaper) dimensioneras så att cirka 80 dagar av det totala antalet granskningsdagar per år kan användas för granskning av datasystem. Det totala antalet granskningsdagar per år kan på goda grunder minskas eller ökas om det sker sådana väsentliga ändringar i stadens organisationsstrukturer, verksamhetssätt eller uppgifter som påverkar omfattningen av revisionen. Ändringar i antalet revisionsdagar förhandlas vid behov separat.

Specialuppdrag

Specialuppdrag, som ingår i upphandlingen som ramavtal, gäller granskande av EU-projekt, projekt som erhåller statsunderstöd och Tekes-projekt och andra understödsprojekt och utförande av andra specialuppdrag. Den upphandlande enheten uppskattar att specialuppdrag kommer att beställas till ett antal som motsvarar 180 revisionsdagar. Uppskattningen binder inte staden. Uppskattningen grundar sig på antalet beställda specialuppdrag under åren 2008–2011.

Jämförelsegrunder för anbuden

Urvalsgrunden för det bästa anbudet är den totalekonomiska förmånligheten. Prisets status är 65 % och kvalitetens status 35 %.

I jämförelsen av priset beaktas både priset som erbjudits för lagstadgad revision och priset som erbjudits för utförande av specialuppdrag under åren 2013–2016.

Jämförelsegrunder för kvalitet är:

-        ansvariga revisorns erfarenhet av revision vid stora städer som överskrider minimikraven (15 %)

-        ansvariga revisorns erfarenhet av revision av kommuners eller samkommuners koncernbokslut (5 %)

-        antalet CGR-revisorer till de delar som det överskrider minimikraven (5 %)

-        övriga godkända revisorers (utöver de ansvariga) erfarenhet av revision vid kommuner eller samkommuner (5 %)

-        övriga godkända revisorers (utöver de ansvariga) erfarenhet av revision av kommuners eller samkommuners koncernbokslut (5 %)

Jämförelsegrunderna har fastställts noggrannare än ovan i bilaga 5 till anbudsbegäran. Anbudsbegäran utgör bilaga 1.

Anbud som kommit in och behandlingen av anbuden

Anbuden lämnades in före 23.1.2013 kl. 16.00. Följande fyra OFR-sammanslutningar lämnade in ett anbud inom utsatt tid:

-        BDO Audiator Ab

-        Ernst & Young Julkispalvelut Oy

-        KPMG Offentliga Tjänster Ab

-        PwC OFR-revision Ab

Anbudshandlingarna och protokollet över öppnandet är tillgängliga för stadsfullmäktigeledamöterna före sammanträdesdagen på revisionskontoret, Unionsgatan 25, 5 våningen. De är också tillgängliga utanför fullmäktigesalen före och under själva sammanträdet.

Tilläggsutredningar om anbudsgivarnas lämplighet

Enligt 56 § i lagen om offentlig upphandling kan den upphandlande enheten kräva att anbudsgivarna kompletterar eller preciserar utredningar och övriga handlingar som gäller lämpligheten.

Revisorskontoret begärde 20.2.2013 att följande anbudsgivare ger tilläggsutredningar om lämpligheten:

-        PwC OFR-revision Ab ett handelsregisterutdrag för dess underleverantör PricewaterhouseCoopers Ab

-        KPMG Offentliga Tjänster Ab ett försäkringsbolagsintyg om storleken på ansvarsförsäkringen

-        Ernst & Young Julkispalvelut Oy intyg för dess underleverantör Ernst & Young Oy om betalning av skatter och socialskyddsavgifter och erläggande av försäkringsavgifter

Anbudsgivarna lämnade in de begärda utredningarna.

Bedömning av anbudsgivarnas lämplighet och anbudens överensstämmelse med anbudsbegäran

Alla anbudsgivare uppfyller de minimikrav som ställs för anbudsgivarens lämplighet och alla anbud är i överensstämmelse med anbudsbegäran.

Anbudsjämförelse

Den totalekonomiska förmånligheten är grund för valet av det bästa anbudet. Jämförelsegrunderna har definierats i bilaga 5 till anbudsbegäran. Jämförelsen av anbuden återges i bilaga 2 till detta ärende på föredragningslistan. Revisorskontoret har korrigerat uppenbara mindre räknefel före genomförandet av jämförelsen. Jämförelsen visar att KPMG Offentliga Tjänster Ab har gett det totalekonomiskt förmånligaste anbudet.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Marjo Niska-aro, revisionschef, telefon: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Bilagor

1

Tarjouspyyntö, Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta

2

Tarjousten vertailu

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

BDO Audiator Oy

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

PwC Julkistarkastus Oy

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tarkastuslautakunta

 

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 19.03.2013 § 32

HEL 2012-013017 T 02 08 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

1
Helsingin kaupungin tilikausien 2013–2016 tilintarkastajaksi ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittajaksi vastaavana aikana valitaan tarjouspyynnön vertailuperusteiden perusteella arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg.

Hankintaan sisältyy optio tilikausiksi 2017 ja 2018. Option käyttämisestä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopimuksen tekemisestä. Optiota käyttämällä kaupunginvaltuustolla on oikeus valita edellä mainittu JHTT-yhteisö kaupungin tilintarkastajaksi tilikauden 2018 päättymiseen asti kilpailuttamatta hankintaa uudestaan. Kuntalain 72 §:n mukaan tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

2
kaupunginvaltuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan tekemään tilikausia 2013–2016 koskevan tilintarkastussopimuksen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa.

Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 

Lakisääteisen tilintarkastuksen arvonlisäveroton kokonaishinta tilikausille 2013–2016 on 919 260 euroa laskettuna 500 vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan. Lakisääteisen tilintarkastuksen osalta tehdään tavallinen hankintasopimus. Erityistoimeksiantojen osalta tehdään puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Kaikilla kaupungin hallintokunnilla ja sen tytäryhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää tehtävää puitejärjestelyä.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

30.01.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566