Helsingfors stad

Protokoll

7/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/11

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 116

Sj / Kommuninvånarinitiativ om möjligheten att få stadsdelslinjen Jouko till närheten av friluftsbaden

HEL 2012-009720 T 12 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna kommuninvånarinitiativet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Vetoomus, Maauimalat ja Jouko-kaupunginosalinjat

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anteckna kommuninvånarinitiativet.

Föredraganden

Initiativtagaren och de andra som undertecknat initiativet förslår att rutten för stadsdelslinjen Jouko bör löpa i närheten av portarna till friluftsbaden så att äldre människor och rörelsehindrade får en möjlighet att besöka friluftsbaden under sommaren.

Ett utlåtande av idrottsnämnden har begärts med anledning av initiativet.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Om antalet initiativtagare i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsvarar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, ska frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den väcktes.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen årligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskussion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrelsen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga.

Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet beslutade skicka initiativtagaren en kopia av ovannämnda utlåtande och konstatera att Simstadion kan nås med flera spårvagnar och bussar. De närmaste kollektivtrafikhållplatserna ligger på 400 meters avstånd på Nordenskiöldsgatan, på 500 meters avstånd på Karelargatan och på 600 meters avstånd på Mannerheimvägen (Tölö hall och Tölö sporthall).

Gumtäkts friluftsbad ligger vid relativt goda trafikförbindelser i stadsdelen Gumtäkt. De närmaste busshållplatserna ligger på Indiagatan (300 m), Väinö Auers gata (400 m), Forsbyvägen (500 m) och Gustav Vasas väg (600 m).

I nuläget kör stadsdelslinjerna Jouko inte i de stadsdelar där friluftsbaden finns. Goda kollektivtrafikförbindelser är en betydande sak i fråga om utnyttjandet av idrottsplatser. Idrottsväsendet hoppas att detta beaktas även i planeringen av rutter för kollektivtrafiken.

Friluftsbaden ligger på en kulle, varför de nuvarande korta avstånden från en kollektivtrafikhållplats trots allt kan vara tunga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Därför finns det orsak att utreda möjligheterna att förlägga rutterna för stadsdelslinjerna Jouko till den omedelbara närheten av friluftsbaden.

Enligt uppgifter från HRT:s trafikplanering kommer verksamheten kring stadsdelslinjerna Jouko inom ett år att ersättas med ett nytt system och det som framförs i initiativet kommer såvitt möjligt att beaktas i planeringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Vetoomus, Maauimalat ja Jouko-kaupunginosalinjat

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 323

HEL 2012-009720 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 09.10.2012 § 175

HEL 2012-009720 T 12 03 00

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen lausunnon otsikossa mainitusta asiasta:

Liikuntavirasto hallinnoi kahta maauimalaa, Uimastadionia ja Kumpulaa.

Vuonna 2012 kesäkaudella Uimastadion oli avoinna 7.5. - 16.9. ja Kumpula 28.5. - 26.8. Päivittäiset aukioloajat molemmilla maauimaloissa olivat maanantaista lauantaihin klo 6.30 - 21.00 ja sunnuntaisin klo 9.00 - 21.00.

Asiakaskäyntejä maauimaloissa on viime vuosina ollut seuraavasti:

                                   2010            2011            2012
Uimastadion                263 229       275 467       234 914
Kumpula                     133 363       121 157       105 538

Uimastadionin maauimala sijaitsee Töölössä, aivan Olympiastadionin vieressä.  Maauimalan läheisyyteen pääsee useilla raitiovaunuilla ja linja-autoilla. Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit sijaitsevat 400 m päässä Nordenskiöldinkadulla (Auroran sairaala ja Eläintarha), 500 m päässä Karjalankadulla ja Helsinginkadulla (Kaupunginpuutarha) ja 600 m päässä Mannerheimintiellä (Töölön halli ja Töölön kisahalli).

Kumpulan maauimala sijaitsee kohtuullisen hyvien liikenneyhteyksien varrella Kumpulan kaupunginosassa. Lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Intiankadulla (300 m), Väinö Auerin kadulla (400 m), Koskelantiellä (500 m ) ja Kustaa Vaasan tiellä (600 m).

Tällä hetkellä Jouko-kaupunginosalinjat eivät kulje kaupunginosissa, joissa maauimalat sijaitsevat.

Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat liikuntapaikkojen käytön kannalta merkittävä asia. Liikuntatoimi toivoo, että tämä otettaisiin huomioon myös joukkoliikennereittien suunnittelussa.

Maauimalat sijaitsevat mäen päällä, joten nykyiset lyhyet matkat joukkoliikennepysäkiltä voivat silti olla raskaita henkilöille, joilla liikuntakyky on alentunut. Tämän vuoksi olisi syytä selvittää mahdollisuudet Jouko-kaupunginosalinjojen reittien sijoittamisesta maauimaloiden välittömään läheisyyteen.

Käsittely

09.10.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti päätösehdotuksen viimeisen kappaleen ensimmäisen virkkeen "Maauimaloista erityisesti Uimastadion sijaitsee mäen päällä, joten myös lyhyempi matka joukkoliikennepysäkiltä voi olla henkilölle, jonka liikuntakyky on alentunut, raskas." kuulumaan "Maauimalat sijaitsevat mäen päällä, joten nykyiset lyhyet matkat joukkoliikennepysäkiltä voivat silti olla raskaita henkilöille, joilla liikuntakyky on alentunut."

Esittelijä

osastopäällikkö

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566