Helsingfors stad

Protokoll

7/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/13

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 118

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner

HEL 2013-004575, 2013-004577, 2013-004578, 2013-004579, 2013-004576, 2013-004580

Beslut

1.     Motion av ledamoten Silvia Modig m.fl. om utveckling av invånarinitiativet
 

2.     Motion av ledamoten Nina Huru m.fl. om ändring av affärsverk till aktiebolag
 

3.     Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om bättre renlighet i de offentliga områdena
 

4.     Motion av ledamoten Juha Hakola m.fl. om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område
 

5.     Motion av ledamoten Pertti Villo m.fl. om kontroll av kriterierna för utdelning av hyresbostäder och uppföljning av genomförandet
 

6.     Motion av ledamoten Nina Huru m.fl. om en reklamkampanj för föräldrarnas ansvar

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566