Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/10

 

27.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 105

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta

HEL 2013-004575, 2013-004577, 2013-004578, 2013-004579, 2013-004576, 2013-004580

Päätös

1.     Valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite koiraveron poistamisesta
 

2.     Valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. aloite metron kääntöraiteen pidentämisestä Vuosaaressa ja uuden metroaseman rakentamisesta Uutelaan
 

3.     Valtuutettu Otso Kivekkään ym. aloite Mechelininkadun kaksikaistaisuuden ja asukaspysäköinnin selvittämisestä
 

4.     Valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite Koskelantien bussikaistasta
 

5.     Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite liikuntatoimen ja terveyskeskuksen yhteistyöstä ikäihmisten toimintakyvyn parantamiseksi
 

6.     Valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. aloite korkeimpien viranhaltijoiden kannustamisesta joukkoliikenteen käyttöön

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566