Helsingfors stad

Protokoll

6/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

27.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 99

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion

HEL 2013-001180 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Seppo Paakkinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion

2.     välja Ilkka Levä till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Seppo Paakkisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Seppo Paakkinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion

2.     välja Ilkka Levä till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Seppo Paakkinen (Vänst.) anhåller 13.2.2013 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion på grund av jäv.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (ärende 5) Seppo Paakkinen till ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Seppo Paakkisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen jaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.03.2013 § 268

HEL 2013-001180 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Seppo Paakkiselle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Ilkka Levä uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566