Helsingfors stad

Protokoll

6/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/10

 

27.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 105

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner

HEL 2013-004575, 2013-004577, 2013-004578, 2013-004579, 2013-004576, 2013-004580

Beslut

1.     Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om slopande av hundskatten
 

2.     Motion av ledamoten Nuutti Hyttinen m.fl. om förlängning av metrons vändspår i Nordsjö och om en ny metrostation
 

3.     Motion av ledamoten Otso Kivekäs m.fl. om utredning av möjligheten med bara två körfält och med boendeparkering på Mechelingatan
 

4.     Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om ett busskörfält på Forsbyvägen
 

5.     Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om samarbete mellan idrotts- och hälsovårdsförvaltningen i syfte att förbättra de äldres funktionsförmåga
 

6.     Motion av ledamoten Nuutti Hyttinen m.fl. om åtgärder som lockar de högsta tjänsteinnehavarna att använda kollektivtrafiken
 

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566