Helsingfors stad

Protokoll

6/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/9

 

27.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 104

Val av nämndemän vid tingsrätten

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Paula Kuusipalo-Määttä och Juha Salminen befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Jukka Selenius och Johanna Talvela till nya nämndemän vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Paula Kuusipalo-Määtän eronpyyntö

2

Juha Salmisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Käräjäoikeus

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Paula Kuusipalo-Määttä och Juha Salminen befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Jukka Selenius och Johanna Talvela till nya nämndemän vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredraganden

Paula Kuusipalo-Määttä anhåller 1.3.2013 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av arbetsuppgifter.

Juha Salminen anhåller 5.3.2013 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Paula Kuusipalo-Määttä och Juha Salminen till nämndemän vid tingsrätten för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja två nya nämndemän för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Paula Kuusipalo-Määtän eronpyyntö

2

Juha Salmisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Käräjäoikeus

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.03.2013 § 295

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Paula Kuusipalo-Määtälle ja Juha Salmiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Jukka Seleniuksen ja Johanna Talvelan uusiksi käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566