Helsingfors stad

Protokoll

6/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

27.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 98

Frågestund

Beslut

Under frågestunden behandlades frågorna nr 8 och 9.

Ledamoten Nina Huru (nr 8)

Konkurrenskraft hör till det som betonas i strategiprogrammet för Hel-singfors stad för åren 2013–2016. Helsingfors är en internationaliserad, attraktiv, fungerande och rolig stad och har blivit känt som medelpunkt för många evenemang. Efter World Design Capital Helsinki 2012-året behövs det nya ansträngningar för att Helsingfors ska förbli en evenemangsstad och staden därmed få inkomster.

Evenemanget LUX Helsinki – ljuset är fritt arrangerades i början av året. Det utannonserades i lokala tidningar. Reklamen var delvis otill-räcklig vad det informativa innehållet beträffar. Platserna för ljuskonst-verken nämndes inte alls. Enda möjligheten för helsingforsarna att få information om platserna var att gå in på webben.

Jag frågar nu vad Helsingfors stad ämnar göra för att trygga kvaliteten på informationen om evenemang så att också de helsingforsare som saknar internetförbindelse får veta vad som är på gång. (Kj)

Ledamoten Yrjö Hakanen (nr 9)

Estlands högsta domstol har gett en dom som är ett viktigt prejudikat med tanke på problemen med billig arbetskraft och grå ekonomi på ar-betsmarknaden i Finland. Enligt detta beslut från Estlands högsta domstol ska arbetstagare som skickas från Estland till Finland få lön baserad på kollektivavtal som gäller i Finland. Ett EU-direktiv innehåller samma skyldighet.

Att billig arbetskraft utnyttjats har snedvridit arbetsmarknaden bl.a. inom byggbranschen och flera servicebranscher. Saken har ofta varit ett problem också när Helsingfors stad konkurrensutsatt byggentrepre-nader och andra upphandlingar.

Jag frågar med tanke på entreprenadtävlingar och övriga upphandlingar vilka åtgärder Helsingfors stad har vidtagit eller ämnar vidta när det gäller att kräva att företag från Finland, Estland och andra EU-länder i sina anbud förbinder sig att betala lön baserad på kollektivavtal som tillämpas i Finland. Hur ämnar staden övervaka att detta sker också i praktiken och säkra tillräckliga resurser för övervakningen? (Ryj)

Upplysningar

Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1

Kyselytunnille 27.3.2013 jätetyt kysymykset

2

Vastaukset

Beslutsförslag

Under frågestunden behandlas frågorna nr 8 och 9.

Ledamoten Nina Huru (nr 8)

Konkurrenskraft hör till det som betonas i strategiprogrammet för Helsingfors stad för åren 2013–2016. Helsingfors är en internationaliserad, attraktiv, fungerande och rolig stad och har blivit känt som medelpunkt för många evenemang. Efter World Design Capital Helsinki 2012-året behövs det nya ansträngningar för att Helsingfors ska förbli en evenemangsstad och staden därmed få inkomster.

Evenemanget LUX Helsinki – ljuset är fritt arrangerades i början av året. Det utannonserades i lokala tidningar. Reklamen var delvis otillräcklig vad det informativa innehållet beträffar. Platserna för ljuskonstverken nämndes inte alls. Enda möjligheten för helsingforsarna att få information om platserna var att gå in på webben.

Jag frågar nu vad Helsingfors stad ämnar göra för att trygga kvaliteten på informationen om evenemang så att också de helsingforsare som saknar internetförbindelse får veta vad som är på gång. (Kj)

Ledamoten Yrjö Hakanen (nr 9)

Estlands högsta domstol har gett en dom som är ett viktigt prejudikat med tanke på problemen med billig arbetskraft och grå ekonomi på arbetsmarknaden i Finland. Enligt detta beslut från Estlands högsta domstol ska arbetstagare som skickas från Estland till Finland få lön baserad på kollektivavtal som gäller i Finland. Ett EU-direktiv innehåller samma skyldighet.

Att billig arbetskraft utnyttjats har snedvridit arbetsmarknaden bl.a. inom byggbranschen och flera servicebranscher. Saken har ofta varit ett problem också när Helsingfors stad konkurrensutsatt byggentreprenader och andra upphandlingar.

Jag frågar med tanke på entreprenadtävlingar och övriga upphandlingar vilka åtgärder Helsingfors stad har vidtagit eller ämnar vidta när det gäller att kräva att företag från Finland, Estland och andra EU-länder i sina anbud förbinder sig att betala lön baserad på kollektivavtal som tillämpas i Finland. Hur ämnar staden övervaka att detta sker också i praktiken och säkra tillräckliga resurser för övervakningen? (Ryj)

Föredraganden

Alla frågor som inlämnats senast 18.3.2013 kl. 12 utgör bilagor till denna framställning, och de har med tanke på ett svar getts vidare till stadsdirektören eller någon av biträdande stadsdirektörerna enligt följande:

5 (Sj), 6 (Stj), 7 (Ryj), 8 (Kj) och 9 (Ryj)

De skriftliga svaren på alla frågor publiceras på stadens webbsidor när frågestunden har slutat. Följande frågestund ordnas 24.4.2013. Frågorna till denna ska inlämnas till stadens registratorskontor (helsinki.kirjaamo@hel.fi) senast 15.4.2013 kl. 12.

Upplysningar

Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1

Kyselytunnille 27.3.2013 jätetyt kysymykset

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566