Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/28

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 57

Kaj / Valtuutettu Tarja Kantolan aloite pienoismallin tekemisestä Helsingin keskeisestä kartta-alueesta

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tarja Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tarja Kantolan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 11.1.2013

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tarja Kantola ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin keskeisestä kartta-alueesta tehtäisiin julkiseen käyttöön soveltuva pienoismalli.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että pienoismallit on havaittu hyväksi ja havainnolliseksi tavaksi kertoa kaupungin rakentamisesta. Kaupungin pienois- ja virtuaalimallien näyttelykäyttöä ja niihin liittyviä teknisiä ratkaisuja on kehitetty hyvin tuloksin. Teknologia mahdollistaa yhä kiinnostavampien vuorovaikutteisten pienoismallien tuottamisen laadukkaista lähtöaineistoista.

Info- ja näyttelytila Laiturilla on esillä julkiseen käyttöön tarkoitettu, alueprojektien valomalli kansainvälisiä messutapahtumia varten sekä alueprojektien pienoismalleja eri mittakaavoissa. Lisäksi kaupungilla on käytössään ulkoilmatapahtumiin tarkoitettu näyttelykontti, jossa on esillä ilmakuvapohjalla alueprojektien pienoismallit sekä Helsingin tulevaisuutta esittelevä multimedia.

Vapaan liikkumisen mahdollistavat virtuaalimallit ovat puolestaan saatavilla internet-sivustoilla muun muassa Katajanokan, Kauppatorin ja eteläsataman alueesta Kirjava satama -arkkitehtuurikilpailun tarpeisiin sekä Finlandiapuistosta, Sanomatalosta ja Baanasta. Korkean rakentamisen hankkeiden simulaattori on vain virkakäytössä.

Tulevaisuudessa 3D-muotoisten pienoismallien merkitys korostunee. 3D-kaupunkimalli tuo lisäarvoa suunnitteluun, päätöksentekoon, vuorovaikutukseen ja markkinointiin. Malli on tänä päivänä lähes yhtä tärkeä kuin pohjakartta.

Kaupunginhallitus toteaa, että tällä hetkellä pienoismalleja on käytettävissä riittävässä määrin. Malleja päivitetään ja kehitetään alueiden rakentumisen myötä. Uuden teknologian mahdollistamat 3D-muotoiset virtuaalimallit ovat tärkeä elementti Helsingin rakentamisen havainnollistamisessa ja kaupunkimarkkinoinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tarja Kantolan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 11.1.2013

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 114

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa Tarja Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 17.12.2012

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Valtuutettu Tarja Kantola ja 12 muuta valtuutettu esittävät, että Helsingin keskeisestä kartta-alueesta tehdään julkiseen käyttöön soveltuva pienois-malli. Mallin rakentamisen tulisi edistää uuden teknologian käyttöä Helsingin kaupungin esittelyssä. Valtuutetut katsovat, että Helsingin kasvaessa ja kehittyessä, tulee asukkaille, eri toimijoille ja myös kansainvälisille yleisöille/vieraille pystyä kuvaamaan tätä kehitystä kiinnostavalla tavalla.

Helsingin kaupungilla on useampia kiinnostavia ja ajan tasalla olevia pienoismalleja.

Kaupunkisuunnitteluviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen yhteishankkeena valmistui vuonna 2011 pienoismalli, jossa ilmakuvan päälle on sovitettu uudet keskeiset kaupunkirakentamiskohteet: Länsisatama, Kalasatama ja Keski-Pasila. Pienoismallin on valopöytämalli, jonka mittakaava on 1: 3 000, koko 245 x 170 cm ja siinä on noin 3 000 ledvaloa. Valopöytämalli on ollut esillä Euroopan suurimmissa kiinteistö- ja sijoitusalan tapahtumissa Cannesin MIPIMissä ja Münchenin EXPOREALissa. Malli on myös ollut esillä Kaupungintalon Virka Galleriassa, Laiturilla ja Jätkäsaaren infokeskuksessa Huutokonttorissa. Kaikissa paikoissa sillä on ollut suuri suosio. Tällä hetkellä mallia päivitetään mm. Finlandiapuiston osalta. Malli viedään jälleen maaliskuussa 2013 Cannesin MIPIM – tapahtumaan ja sen jälkeen takaisin kaupungin em. näyttelytiloihin.

Mainitun valopöytämallin lisäksi uusista kaupunginosista omat pysyvät mallinsa on Länsisatamalla ja vuoden 2013 alusta myös Kalasatamalla. Ne sijaitsevat projektialueiden infotiloissa.

Pienoismallit on havaittu hyväksi ja havainnolliseksi tavaksi kertoa kaupungin rakentamisesta. Tällä hetkellä talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä pienoismalleja on riittävässä määrin. Malleja päivitetään ja kehitetään alueiden rakentumisen myötä.

Lisätiedot

Sirkka Mäkeläinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 36132

sirkka.makelainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566