Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/27

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 56

Kaj / Valtuutettu Elina Moision aloite Liisankadun kehittämisestä kevyen liikenteen tarpeisiin

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Elina Moision aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Elina Moisio ja 10 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitettäisiin mahdollisuudet kehittää Liisankatua kevyen liikenteen tarpeisiin poistamalla pysäköintipaikat Liisankadulta Unioninkadun ja Snellmanninkadun väliltä, ja sulkemalla Liisankatu Unioninkadun ja Snellmanninkadun väliltä henkilöautoliikenteeltä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Liisankadun kehittäminen kevyen liikenteen tarpeisiin on kytköksissä päätökseen Kruunuvuorenrannan siltayhteyden mahdollisesta rakentamisesta sekä suunnitelmiin Hakaniemen alueen liikenteen järjestämisestä.

Kaupunginhallitus katsoo, että Liisankadun pyöräliikenteen ja muun katutilan järjestely on tarkoituksenmukaista ratkaista sen jälkeen, kun Kruunuvuoren sillan rakentamisesta on päätetty arviolta vuonna 2014.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että kaupunkisuunnitteluvirasto harkitsee yhdessä rakennusviraston kanssa Liisankadulle ja Snellmaninkadulle vaihtoehtoisia talvipysäköintijärjestelyjä kuten vuoropysäköintiä jo kuluvan talven 2013 aikana, jotta lumenpoisto voitaisiin hoitaa korkeatasoisemmin ja talviaikaisen pysäköinnin aiheuttamia häiriöitä raitioliikenteelle voitaisiin vähentää.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Elina Moision aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 113

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2012 § 486

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Liisankadulla on välillä Unioninkatu Snellmaninkatu kaksisuuntainen raitiovaunuliikenne sekä asukaspysäköintipaikkoja molemmin puolin. Kyseisen tyyppinen järjestely on yleisesti käytetty Helsingissä.

Tilanteita, joissa pysäköidyt autot estävät raitiovaunuliikennettä, esiintyy lumisina aikoina tiheämmin kuin lumettomina aikoina. Katujen kunnossapidon tulisi olla niin tehokasta, etteivät pysäköidyt ajoneuvot haittaa muuta liikennettä. Lisäksi rakennusvirastolla on valtuudet asettaa väliaikaisia pysäköintikieltoja, mikäli tilanne sen vaatii.

Kantakaupungin asukkaiden asukaspysäköinti on viime vuosina hankaloitunut. Vaikeimmilla alueilla kyse on ennen kaikkea pysäköintipaikkojen riittämättömyydestä. Kruununhaassa eli E-alueella on yli puolitoista kertaa enemmän asukaspysäköintitunnuksia kuin siellä on laskennallisia paikkoja katujen varsilla.

Liisankadun kehittäminen kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta on kytköksissä alueen muihin hankkeisiin. Kruunuvuoren sillan mahdollinen linjaus Tervasaarenkannaksen kautta muuttaisi Liisankadun luonteen kaupunginosien välistä liikennettä välittäväksi kaduksi. Tällöin lähes koko Liisankadun osuudelle olisi järjestettävä korkean standardin pyöräliikenteen järjestelyt esimerkiksi pyöräkaistojen muodossa. Lisäksi Kruunuvuoren suunnan raitiovaunuliikenne kulkisi Liisankadun kautta.  Varsinaista henkilöautoliikenteen kasvua ei ole odotettavissa, koska silta olisi näillä näkymin vain joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn käytössä.

Liisankatu kuuluu pyöräilyn pääreittien tavoiteverkkoon ilman Kruunuvuorenrannan siltayhteyttäkin. Liisankadun pyöräliikenneratkaisun tavoitteellinen toteutusaikataulu on 5-10 vuotta. Varsinainen pyöräliikenteen ja muun katutilan järjestely on tarkoituksenmukaista ratkaista sen jälkeen, kun Kruunuvuoren sillasta on päätetty. Ilman siltaa vaihtoehtona voisi olla henkilöautoliikenteen rauhoittaminen ilman varsinaisia pyöräkaistoja. Tällöin pysäköinti voisi säilyä kadun varrella.

Myös Hakaniemen alueen suunnitelmat vaikuttavat Kruununhaan liikenneratkaisuihin. Jos Hakaniemen pysäköintilaitos toteutuu, tarvitaan ryhmityskaistat Hakaniemen sillalta Siltavuorenrantaan, jotta pysäköintilaitoksen aiheuttama henkilöautoliikenteen lisäys Hakaniemen puolella pysyy kohtuullisena. Tämä yhdessä koko Hakaniemen sillan uusimissuunnitelmien kanssa varmasti lisäisi Siltavuorenrannan merkitystä liikennettä välittävänä katuna ja tämä puolestaan lisäisi mahdollisuuksia kehittää Liisankadusta rauhallisempaa katua kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle.

Liisankadun länsipäätä ei ole tarkoituksenmukaista sulkea henkilöautoliikenteeltä, sillä läpiajavaa liikennettä kadulla on nykyisin vähän eikä siitä juurikaan saada kielteistä asukaspalautetta. Yhteys on sen sijaan tärkeä alueen asukkaille. Autoliikenteen määrä Liisankadulla ei myöskään ole niin suuri, että se aiheuttaisi mainittavaa haittaa raitioliikenteelle.

Toistaiseksi ei ole tarkoituksenmukaista poistaa pysäköintipaikkoja Liisankadulta vaan katutilan uudelleenjärjestely on tarkoituksenmukaista tehdä, kun tieto Kruunuvuorensillasta ja sitä kautta kulkevasta raitio- ja pyöräliikenteen yhteydestä päätetään arviolta vuonna 2014. Talviaikaan pysäköinti niin Liisankadulla Unioninkadun ja Snellmaninkadun välisellä osuudella kuin Snellmaninkadulla Liisankadun ja Yliopistonkadun välisellä osuudella aiheuttaa kuitenkin runsaasti häiriöitä raitioliikenteelle, kun katutila lumen vuoksi kapenee ja pysäköivät autot jäävät raitiovaunun ajouralle. Kaupunkisuunnitteluvirasto yhdessä rakennusviraston kanssa harkitseekin Liisankadulle ja Snellmaninkadulle vaihtoehtoisia talvipysäköintijärjestelyjä kuten vuoropysäköintiä, jolloin lumenpoisto voitaisiin hoitaa korkeatasoisemmin ja joukkoliikenteelle häiriöitä aiheuttavaa pysäköintiä voitaisiin vähentää jo talvella 2012-2013. 

11.12.2012 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Sakari Montonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

sakari.montonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566