Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/29

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 58

Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om en rondell i korsningen mellan Dickurvägen och Stapelstadsvägen

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Antti Vuorela föreslår i sin motion att en rondell ska byggas i korsningen mellan Dickurvägen och Stapelstadsvägen.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och meddelar att korsningen mellan Dickurvägen och Stapelstadsvägen får en rondell när en detaljplaneändring för området söder om Stapelstadsvägen, nr 11965, genomförs. Detaljplaneändringen vann laga kraft 11.1.2013. Byggnadskontoret kan nu inleda gatuplaneringen, och rondellen byggs de närmaste åren, inom ramen för resurserna för trafikinvesteringar. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 115

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 467

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 6.5.2010 Tapulikaupungintien ja Tikkuritien risteyksen kiertoliittymäsuunnitelman osana Tapulikaupungintien eteläpuolen asemakaavan (11965) muutosta.

Asemakaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi kaavaa koskevat valitukset. Tämän jälkeen on haettu valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli valituslupaa ei saada, asemakaava vahvistuu ja rakennusvirasto aloittaa katusuunnittelun ja kiertoliittymä toteutetaan seuraavien vuosien aikana liikenneinvestointeihin käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566