Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/28

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 57

Kaj / Den av ledamoten Tarja Kantola väckta motionen om en miniatyrmodell över Helsingfors centrala kartområde

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tarja Kantola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tarja Kantolan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 11.1.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tarja Kantola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tarja Kantola och 12 andra ledamöter föreslår i sin motion att det görs en miniatyrmodell över Helsingfors centrala kartområde som lämpar sig för allmänt bruk.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att miniatyrmodeller har konstaterats vara ett bra och åskådligt sätt att berätta om stadens byggande. Utställningsbruket av stadens miniatyrmodeller och virtuella modeller och de tekniska lösningar som hänför sig till dem har utvecklats med goda resultat. Teknologin gör det möjligt att producera allt intressantare interaktiva miniatyrmodeller av högklassiga källmaterial.

På info- och utställningslokalen Plattformen presenteras en ljusmodell av områdesprojekt för internationella mässevenemang och miniatyrmodeller av områdesprojekt i olika skalor. Dessutom har staden en utställningscontainer för utomhusevenemang till sitt förfogande, i vilken flygbildsbaserade miniatyrmodeller av områdesprojekt och en multimediepresentation om Helsingfors framtid har ställts ut.

Virtuella modeller som möjliggör fri rörlighet finns tillgängliga på internetsidor bland annat av Skatudden, Salutorget och Södra hamnen för bruk i arkitekturtävlingen En brokig hamn och av Finlandiaparken, Sanomahuset och Banan. Simulatorn för projekt för högt byggande är endast i tjänstebruk.

I framtiden kommer betydelsen av miniatyrmodeller i 3D-format antagligen att öka. 3D-stadsmodellen ger ett mervärde med tanke på planering, beslutsfattande, växelverkan och marknadsföring. Modellen är i dag nästa lika viktig som baskartan.

Stadsstyrelsen konstaterar att det i nuläget finns tillräckligt många miniatyrmodeller att tillgå. Modellerna uppdateras och utvecklas i takt med byggandet. 3D-modellerna som den nya teknologin gör möjliga är ett viktigt element i åskådliggörandet av Helsingfors byggande och stadsmarknadsföring.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tarja Kantolan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 11.1.2013

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 114

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa Tarja Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 17.12.2012

HEL 2012-011879 T 00 00 03

Valtuutettu Tarja Kantola ja 12 muuta valtuutettu esittävät, että Helsingin keskeisestä kartta-alueesta tehdään julkiseen käyttöön soveltuva pienois-malli. Mallin rakentamisen tulisi edistää uuden teknologian käyttöä Helsingin kaupungin esittelyssä. Valtuutetut katsovat, että Helsingin kasvaessa ja kehittyessä, tulee asukkaille, eri toimijoille ja myös kansainvälisille yleisöille/vieraille pystyä kuvaamaan tätä kehitystä kiinnostavalla tavalla.

Helsingin kaupungilla on useampia kiinnostavia ja ajan tasalla olevia pienoismalleja.

Kaupunkisuunnitteluviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen yhteishankkeena valmistui vuonna 2011 pienoismalli, jossa ilmakuvan päälle on sovitettu uudet keskeiset kaupunkirakentamiskohteet: Länsisatama, Kalasatama ja Keski-Pasila. Pienoismallin on valopöytämalli, jonka mittakaava on 1: 3 000, koko 245 x 170 cm ja siinä on noin 3 000 ledvaloa. Valopöytämalli on ollut esillä Euroopan suurimmissa kiinteistö- ja sijoitusalan tapahtumissa Cannesin MIPIMissä ja Münchenin EXPOREALissa. Malli on myös ollut esillä Kaupungintalon Virka Galleriassa, Laiturilla ja Jätkäsaaren infokeskuksessa Huutokonttorissa. Kaikissa paikoissa sillä on ollut suuri suosio. Tällä hetkellä mallia päivitetään mm. Finlandiapuiston osalta. Malli viedään jälleen maaliskuussa 2013 Cannesin MIPIM – tapahtumaan ja sen jälkeen takaisin kaupungin em. näyttelytiloihin.

Mainitun valopöytämallin lisäksi uusista kaupunginosista omat pysyvät mallinsa on Länsisatamalla ja vuoden 2013 alusta myös Kalasatamalla. Ne sijaitsevat projektialueiden infotiloissa.

Pienoismallit on havaittu hyväksi ja havainnolliseksi tavaksi kertoa kaupungin rakentamisesta. Tällä hetkellä talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä pienoismalleja on riittävässä määrin. Malleja päivitetään ja kehitetään alueiden rakentumisen myötä.

Lisätiedot

Sirkka Mäkeläinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 36132

sirkka.makelainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566