Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/21

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 50

Ryj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om en utredning över HRT:s ruttändringar

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

2

HS:Ln lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Yrjö Hakanen och 9 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska be samkommunen Helsingforsregionens trafik att på nytt överväga busslinjernas rutter på basis av den inkomna responsen och vid behov genom invånarenkäter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för planeringen av busslinjerna och tidtabellerna. Stadsplaneringskontoret deltar i att bestämma kraven på servicenivån i områdena, i HRT:s utvecklingsprojekt och i planeringen av stamnätet för kollektivtrafiken och av infrastrukturen som en del av planläggningen och trafikplaneringen.

Ruttändringarna i busslinjerna i södra och västra Helsingfors hösten 2012 hörde till en större helhet som påverkades av bl.a. lösningarna i spårvägsrutterna i södra Helsingfors och överföring av kollektivtrafikens resurser till rutter med mer stockningar och till växande bostadsområden. Målet var att göra rutterna klarare och att öka trafikens genomsnittshastighet och tillförlitlighet.

Ändringen i busslinje 18 påverkade inte förbindelserna till Maria sjukhus. Ändringen i busslinje 78 medförde förbättringar, bl.a. en tättrafikerad förbindelse på vardagar från Nordsjö hamn till metron, direkta förbindelser från Solvik och en tvärgående förbindelse i Stensböle. En del av de tvärgående förbindelserna blev sådana som kräver omstigning.

Som helhet har användningen av kollektivtrafiken ökat och resorna med kollektivtrafiken blivit snabbare med anledning av linjeändringarna hösten 2012.

HRT följer upp hur passagerarantalen utvecklas, andra följder av ändringarna och responsen om linjeändringarna och gör vid behov invånarenkäter om konsekvenserna av ruttändringarna.

Rutten för busslinje 55 som tas upp i motionen har med anledning av responsen ändrats så att linje 55/55K räknat från 1.1.2013 kör via Hagnäs och Havshagen längs rutten Unionsgatan–Långa bron–Broholmsgatan–Hagnäskajen, vilket innebär en förbindelse utan omstigning från Forsby till Hagnäs.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

2

HS:Ln lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 107

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 474

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja HSL:n kehittämishankkeisiin. Kaupunkisuunnittelu-virasto osallistuu myös joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

HSL muutti Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastoa syksyllä 2012. Muutoksiin vaikutti osaltaan Helsingin kaupungin päätös lopettaa raitiotien suunnittelu Korkeavuorenkadulle ja Merikadulle, jolloin Etelä-Helsingin linjasto voitiin suunnitella päätöksen mukaiseksi. Muutoksiin vaikutti keskeisesti myös raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja Ruoholahdenkadun kautta Jätkäsaareen elokuussa 2012.

Linjastomuutoksessa HSL siirsi joukkoliikenteen resursseja käytetyimmille reiteille. Resursseja vähennettiin ruuhkaisessa liikenteessä kulkevilta reiteiltä, joilla on kustannuksiin nähden vähän käyttäjiä tai tarjolla luotettavampia rinnakkaisia yhteyksiä. Useimmille näistä reiteistä ei myöskään olisi mielekästä järjestää olennaisesti nykyistä sujuvampia liikennöintimahdollisuuksia bussiliikenteelle, koska käytettävissä on riittävästi rinnakkaisia sujuvia reittejä.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt joukkoliikenteen linjastomuutokset ovat HSL:n mukaan lisänneet joukkoliikenteen käyttöä, vaikka osa yhteyksistä muuttui vaihdollisiksi. Tältä osin muutokset vaikuttavat onnistuneilta. Liikennemallitarkastelujen perusteella tehdyt linjastomuutokset myös nopeuttavat kokonaisuutena tarkastellen joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. On kuitenkin totta, että joistakin vaihdollisiksi muuttuneista yhteyksistä on saatu runsaasti kielteistä matkustajapalautetta, mikä tulee linjaston edelleen kehittämisessä ottaa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on järkevää systemaattisesti seurata linjastoon tehtyjen muutosten aiheuttamia matkustajamäärämuutoksia ja arvioida muutoksen muita vaikutuksia. Linjastomuutosten vaikutusten arviointi edellyttää vähintään useiden kuukausien seurantaa. Seurannan tulosten ja saatujen palautteiden perusteella on syytä arvioida, onko linjastoon tarkoituksenmukaista tehdä tarkistuksia. Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen.

HSL harkitsee syksyn aikana saamansa palautteen pohjalta mahdollisuutta tarjota jatkossa myös vaihdotonta yhteyttä Koskelasta Hakaniemeen. Yhtenä mahdollisuutena tutkitaan linjojen 16 ja 55 reittien eteläpään keskinäistä muuttamista siten, että linja 55 ajaisi keskustaan Hakaniemen kautta.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän lisäys kappaleen 6 loppuun: "Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen."

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566