Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/6

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 35

Eron myöntäminen Pekka Timoselle Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen

HEL 2013-001227 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää eron Pekka Timoselle Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pekka Timosen eroilmoitus kulttuurijohtajan virasta

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää eron Pekka Timoselle Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen.

Esittelijä

Pekka Timonen on ilmoittanut irtisanoutuvansa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen.

Hän on ollut virkavapaana viranhoidosta 17.8.2010 - 1.4.2013 välisen ajan toimiessaan WDC-säätiön toimitusjohtajana.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan Helsingin kulttuurikeskuksen viraston päällikkönä on kulttuurijohtaja.

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa Helsingin kulttuurikeskusta julistamaan kulttuurijohtajan viran haettavaksi Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja virasta maksettavan kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin ehdoin. Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Hay-palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 23 mukaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pekka Timosen eroilmoitus kulttuurijohtajan virasta

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Kunnallisvalitus, valtuusto

Asianosainen

Kulttuurikeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 149

HEL 2013-001227 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää eron Pekka Timoselle Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen.

Käsittely

04.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että palkan täsmennetään olevan "kokonaispalkka": Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Hay-palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 23 mukaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566