Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/34

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 63

Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite kouluille ja päiväkodeille tärkeiden metsien kartoittamisesta

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kari Emma valtuustoaloite Kvsto 29.8.2012

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Emma Kari ja 13 muuta valtuutettua esittävät, että Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa vastattaisiin Suomen Luonnonsuojeluliiton toteuttamaan koulumetsäkyselyyn. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa päiväkotien ja koulujen opetus- ja kasvatustyössä tärkeiden metsien tilanne.    

Kaupunginhallitus toteaa saatujen lausuntojen perusteella, että opetuksen ja vapaa-ajan virkistyskäytön vuoksi on tärkeää kartoittaa lähimetsät. Lähimetsiä hyödynnetään jo nyt rakennusviraston sekä sivistys- ja sosiaalitoimen kesken.

Opetuslautakunta toteaa, että lähimetsien kartoittamisen tulisi tapahtua alan asiantuntijoiden toimesta. Kouluilla ei ole myöskään resursseja metsien kartoittamiseen. Kaupungin organisaatiossa puisto- ja metsäalueiden hallinta kuuluu rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, jonka avustuksella mahdollinen kartoitus voitaneen tehdä.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että rakennusvirastossa on runsaasti tietoa ja asiantuntemusta metsäluonnosta. Sitä on jo hyödynnetty ja voidaan edelleen hyödyntää yhteistyössä sivistys- ja sosiaalitoimen kanssa. Rakennusvirasto tekee jo nyt yhteistyötä päiväkotien ohjaajien ja koulujen opettajien kanssa ja osallistuu aktiivisesti päiväkoti-ikäisten ja koululaisten luontokasvatukseen.

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kari Emma valtuustoaloite Kvsto 29.8.2012

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 120

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 30.10.2012 § 183

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koulujen lähimetsät ovat tärkeitä opetuksen ja vapaa-ajan virkistyskäytön vuoksi. Metsät ovat olennainen osa Suomen luontoa ja on tärkeää, että lapset oppivat tuntemaan metsän, arvostamaan sitä sekä käyttämään metsää virkistykseen eri tavoin.

Opetusvirasto kannattaa koulujen lähimetsien kartoittamista. Lähimetsien kartoittamisen tulisi tapahtua alan asiantuntijoiden toimesta, jolloin koulu ei ole tehtävään soveltuvin taho. Kouluilla ei ole myöskään resursseja metsien kartoittamiseen. 

Kaupungin organisaatiossa puisto- ja metsäalueiden hallinta kuuluu rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, jonka avustuksella mahdollinen kartoitus voitaneen tehdä.

Opetuslautakunta kannattaa myös ekologisesti järkevää täydennysrakentamista, jolloin turvataan jo olemassa olevien koulujen riittävä oppilasmäärä, ja vähennetään yhdyskuntarakenteen leviämistä.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Seppo Manner, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86854

seppo.a.manner(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 16.10.2012 § 462

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusvirastossa on runsaasti tietoa ja asiantuntemusta metsäluonnosta. Sitä on jo hyödynnetty ja voidaan edelleen hyödyntää yhteistyössä sivistys- ja sosiaalitoimen kanssa. Rakennusvirasto tekee jo nyt yhteistyötä päiväkotien ohjaajien ja koulujen opettajien kanssa ja osallistuu aktiivisesti  päiväkoti-ikäisten ja koululaisten luontokasvatukseen.

Aloitteessa mainitun Suomen luonnonsuojeluliiton järjestämän, kertaluontoisen Koulumetsäkyselyn vastausten määräaika oli 30.9.2012. On toivottavaa, että Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa osallistuttiin kyselyyn mahdollisimman laajasti. Tällöin rakennusvirastoon saadaan lisää tietoa lasten ja nuorten tärkeinä pitämistä metsistä.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Elina Nummi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi

Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566