Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/27

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 56

Kaj / Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om utveckling av Elisabetsgatan för gång- och cykeltrafikens behov

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Elina Moision aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Elina Moisio och 10 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att utveckla Elisabetsgatan för gång- och cykeltrafikens behov genom att avskaffa bilplatserna på Elisabetsgatans avsnitt mellan Unionsgatan och Snellmansgatan och att stänga gatuavsnittet för personbilstrafik.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att utvecklingen av Elisabetsgatan för gång- och cykeltrafikens behov är anknuten till beslutet att eventuellt bygga en broförbindelse till Kronbergsstranden och till planerna att omorganisera trafiken i Hagnäsområdet.

Stadsstyrelsen anser att det är ändamålsenligt att avgöra om arrangemangen med cykeltrafiken och de övriga gatuutrymmena på Elisabetsgatan efter att det uppskattningsvis år 2014 har fattats ett beslut om att bygga en bro till Kronbergsstranden.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att stadsplaneringskontoret överväger tillsammans med byggnadskontoret alternativa parkeringsarrangemang på Elisabetsgatan och Snellmansgatan vintertid, såsom turparkering redan innevarande vinter 2013, i syfte att kunna röja snö med högklassigare resultat och minska störningarna från vinterparkering för spårvagnstrafiken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Elina Moision aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 113

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2012 § 486

HEL 2012-011878 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Liisankadulla on välillä Unioninkatu Snellmaninkatu kaksisuuntainen raitiovaunuliikenne sekä asukaspysäköintipaikkoja molemmin puolin. Kyseisen tyyppinen järjestely on yleisesti käytetty Helsingissä.

Tilanteita, joissa pysäköidyt autot estävät raitiovaunuliikennettä, esiintyy lumisina aikoina tiheämmin kuin lumettomina aikoina. Katujen kunnossapidon tulisi olla niin tehokasta, etteivät pysäköidyt ajoneuvot haittaa muuta liikennettä. Lisäksi rakennusvirastolla on valtuudet asettaa väliaikaisia pysäköintikieltoja, mikäli tilanne sen vaatii.

Kantakaupungin asukkaiden asukaspysäköinti on viime vuosina hankaloitunut. Vaikeimmilla alueilla kyse on ennen kaikkea pysäköintipaikkojen riittämättömyydestä. Kruununhaassa eli E-alueella on yli puolitoista kertaa enemmän asukaspysäköintitunnuksia kuin siellä on laskennallisia paikkoja katujen varsilla.

Liisankadun kehittäminen kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta on kytköksissä alueen muihin hankkeisiin. Kruunuvuoren sillan mahdollinen linjaus Tervasaarenkannaksen kautta muuttaisi Liisankadun luonteen kaupunginosien välistä liikennettä välittäväksi kaduksi. Tällöin lähes koko Liisankadun osuudelle olisi järjestettävä korkean standardin pyöräliikenteen järjestelyt esimerkiksi pyöräkaistojen muodossa. Lisäksi Kruunuvuoren suunnan raitiovaunuliikenne kulkisi Liisankadun kautta.  Varsinaista henkilöautoliikenteen kasvua ei ole odotettavissa, koska silta olisi näillä näkymin vain joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn käytössä.

Liisankatu kuuluu pyöräilyn pääreittien tavoiteverkkoon ilman Kruunuvuorenrannan siltayhteyttäkin. Liisankadun pyöräliikenneratkaisun tavoitteellinen toteutusaikataulu on 5-10 vuotta. Varsinainen pyöräliikenteen ja muun katutilan järjestely on tarkoituksenmukaista ratkaista sen jälkeen, kun Kruunuvuoren sillasta on päätetty. Ilman siltaa vaihtoehtona voisi olla henkilöautoliikenteen rauhoittaminen ilman varsinaisia pyöräkaistoja. Tällöin pysäköinti voisi säilyä kadun varrella.

Myös Hakaniemen alueen suunnitelmat vaikuttavat Kruununhaan liikenneratkaisuihin. Jos Hakaniemen pysäköintilaitos toteutuu, tarvitaan ryhmityskaistat Hakaniemen sillalta Siltavuorenrantaan, jotta pysäköintilaitoksen aiheuttama henkilöautoliikenteen lisäys Hakaniemen puolella pysyy kohtuullisena. Tämä yhdessä koko Hakaniemen sillan uusimissuunnitelmien kanssa varmasti lisäisi Siltavuorenrannan merkitystä liikennettä välittävänä katuna ja tämä puolestaan lisäisi mahdollisuuksia kehittää Liisankadusta rauhallisempaa katua kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle.

Liisankadun länsipäätä ei ole tarkoituksenmukaista sulkea henkilöautoliikenteeltä, sillä läpiajavaa liikennettä kadulla on nykyisin vähän eikä siitä juurikaan saada kielteistä asukaspalautetta. Yhteys on sen sijaan tärkeä alueen asukkaille. Autoliikenteen määrä Liisankadulla ei myöskään ole niin suuri, että se aiheuttaisi mainittavaa haittaa raitioliikenteelle.

Toistaiseksi ei ole tarkoituksenmukaista poistaa pysäköintipaikkoja Liisankadulta vaan katutilan uudelleenjärjestely on tarkoituksenmukaista tehdä, kun tieto Kruunuvuorensillasta ja sitä kautta kulkevasta raitio- ja pyöräliikenteen yhteydestä päätetään arviolta vuonna 2014. Talviaikaan pysäköinti niin Liisankadulla Unioninkadun ja Snellmaninkadun välisellä osuudella kuin Snellmaninkadulla Liisankadun ja Yliopistonkadun välisellä osuudella aiheuttaa kuitenkin runsaasti häiriöitä raitioliikenteelle, kun katutila lumen vuoksi kapenee ja pysäköivät autot jäävät raitiovaunun ajouralle. Kaupunkisuunnitteluvirasto yhdessä rakennusviraston kanssa harkitseekin Liisankadulle ja Snellmaninkadulle vaihtoehtoisia talvipysäköintijärjestelyjä kuten vuoropysäköintiä, jolloin lumenpoisto voitaisiin hoitaa korkeatasoisemmin ja joukkoliikenteelle häiriöitä aiheuttavaa pysäköintiä voitaisiin vähentää jo talvella 2012-2013. 

11.12.2012 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Sakari Montonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

sakari.montonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566