Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/21

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 50

Ryj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite selvityksen tekemisestä HSLn reittimuutoksista

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

2

HSL:n lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja yhdeksän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki pyytää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää tekemään reittimuutoksista tulleen palautteen ja tarvittaessa asukaskyselyjen perusteella uudelleenarvioinnin bussilinjojen reiteistä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja HSL:n kehittämishankkeisiin sekä lisäksi joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

Syksyllä 2012 tehdyt Etelä- ja Länsi-Helsingin bussilinjojen reittimuutokset olivat osa kokonaisuutta, johon vaikuttivat mm. Etelä-Helsingin raitiolinjoja koskevat ratkaisut ja joukkoliikenteen resurssien siirto palvelemaan ruuhkaisimpia reittejä sekä kasvavia asuinalueita. Tavoitteena oli selkeyttää linjastoa sekä parantaa liikenteen keskinopeutta ja luotettavuutta.

Bussilinjan 18 reittimuutos ei vaikuttanut Marian sairaalan yhteyksiin. Linjan 78 reittimuutos toi parannuksia, mm. tiheän yhteyden arkisin Vuosaaren satamasta metrolle ja vaihdottomia yhteyksiä Aurinkolahdesta sekä Kivikon alueelle poikittaisyhteyden. Osa poikittaisyhteyksistä

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt linjastomuutokset ovat lisänneet joukkoliikenteen käyttöä ja nopeuttaneet joukkoliikenteellä tehtyjä matkoja.

HSL seuraa matkustajamäärien kehitystä, muita muutosten vaikutuksia ja reittimuutoksista tulevaa palautetta sekä tekee tarvittaessa asukaskyselyjä reittimuutosten vaikutuksista.

Aloitteessa mainitun bussilinjan 55 reittiä on palautteen perusteella muutettu 1.1.2013 alkaen siten, että 55/55K ajaa Hakaniemen ja Merihaan kautta reittiä Unioninkatu - Pitkäsilta - Siltasaarenkatu - Hakaniemenranta, jolloin Koskelasta on vaihdoton yhteys Hakaniemeen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

2

HSL:n lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 107

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 474

HEL 2012-013807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja HSL:n kehittämishankkeisiin. Kaupunkisuunnittelu-virasto osallistuu myös joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

HSL muutti Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastoa syksyllä 2012. Muutoksiin vaikutti osaltaan Helsingin kaupungin päätös lopettaa raitiotien suunnittelu Korkeavuorenkadulle ja Merikadulle, jolloin Etelä-Helsingin linjasto voitiin suunnitella päätöksen mukaiseksi. Muutoksiin vaikutti keskeisesti myös raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja Ruoholahdenkadun kautta Jätkäsaareen elokuussa 2012.

Linjastomuutoksessa HSL siirsi joukkoliikenteen resursseja käytetyimmille reiteille. Resursseja vähennettiin ruuhkaisessa liikenteessä kulkevilta reiteiltä, joilla on kustannuksiin nähden vähän käyttäjiä tai tarjolla luotettavampia rinnakkaisia yhteyksiä. Useimmille näistä reiteistä ei myöskään olisi mielekästä järjestää olennaisesti nykyistä sujuvampia liikennöintimahdollisuuksia bussiliikenteelle, koska käytettävissä on riittävästi rinnakkaisia sujuvia reittejä.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt joukkoliikenteen linjastomuutokset ovat HSL:n mukaan lisänneet joukkoliikenteen käyttöä, vaikka osa yhteyksistä muuttui vaihdollisiksi. Tältä osin muutokset vaikuttavat onnistuneilta. Liikennemallitarkastelujen perusteella tehdyt linjastomuutokset myös nopeuttavat kokonaisuutena tarkastellen joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. On kuitenkin totta, että joistakin vaihdollisiksi muuttuneista yhteyksistä on saatu runsaasti kielteistä matkustajapalautetta, mikä tulee linjaston edelleen kehittämisessä ottaa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on järkevää systemaattisesti seurata linjastoon tehtyjen muutosten aiheuttamia matkustajamäärämuutoksia ja arvioida muutoksen muita vaikutuksia. Linjastomuutosten vaikutusten arviointi edellyttää vähintään useiden kuukausien seurantaa. Seurannan tulosten ja saatujen palautteiden perusteella on syytä arvioida, onko linjastoon tarkoituksenmukaista tehdä tarkistuksia. Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen.

HSL harkitsee syksyn aikana saamansa palautteen pohjalta mahdollisuutta tarjota jatkossa myös vaihdotonta yhteyttä Koskelasta Hakaniemeen. Yhtenä mahdollisuutena tutkitaan linjojen 16 ja 55 reittien eteläpään keskinäistä muuttamista siten, että linja 55 ajaisi keskustaan Hakaniemen kautta.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän lisäys kappaleen 6 loppuun: "Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen."

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566