Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/39

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 68

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 22 aloitetta

HEL 2013-002202, 2013-002181, 2013-002198, 2013-002199, 2013-002200, 2013-002201, 2013-002182, 2013-002195, 2013-002183, 2013-002184, 2013-002196, 2013-002185, 2013-002186, 2013-002187, 2013-002194, 2013-002188, 2013-002197, 2013-002189, 2013-002190, 2013-002191, 2013-002192, 2013-002193

Päätös

1.     Valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite kelluvan uimalan toteutuksesta
 

2.     Valtuutettu Jukka Relanderin ym. talousarvioaloite asukastilojen tukien järjestämisestä
 

3.     Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite Maunulan monitoimitalosta
 

4.     Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite varhaiskasvatuksesta 2014 - 2016
 

5.     Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite vanhuspalveluista sekä hoiva- ja hoitotakuista 2014 - 2016
 

6.     Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite soten määrärahasta vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmakaudelle 2014 - 2016
 

7.     Valtuutettu Vesa Korkkulan ym. aloite Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta
 

8.     Valtuutettu Henrik Nyholmin ym. aloite metroasemien varauloskäyntien kausiluonteisesta käytöstä
 

9.     Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite kaupunkiviihtyvyyden parantamisesta
 

10. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite linja-autojen ja junien aikatauluista
 

11. Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloite kulttuurin prosenttiperiaatteen laajentamisesta
 

12. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite ARA-vuokra-asuntojen myöntämisestä
 

13. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite pääkaupunkiseudun yrityksistä työllistäjinä
 

14. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite ikäihmisten kuntoutuksen järjestämisestä
 

15. Valtuutettu Tarja Tenkulan ym. aloite paperisen kesäpassin käyttöönotosta
 

16. Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite  työvoimatoimistojen Mol.fi sivustojen vastuusta
 

17. Valtuutettu Pekka Tiusasen ym. aloite tanssinopetuksen järjestämisestä ja opetuksen rahoittamisesta Itä-Helsingissä
 

18. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksesta
 

19. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite suomenkielen kursseista
 

20. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite nuorison syrjäytymisen poistamisesta
 

21. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite nuorten liikuntamahdollisuuksista
 

22. Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite suomenkielisen työväenopiston opetuksen laadun kehittämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566