Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/23

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 52

Ryj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning vid Fallkulla husdjursgård

HEL 2012-014522 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Antti Vuorela föreslår i sin motion att belysningen vid Fallkulla husdjursgård rustas upp.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet som kommit in och konstaterar att det i den närmaste framtiden inte finns finansiella förutsättningar för att rusta upp belysningen vid Fallkulla gård och dess nät av stråk.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 109

HEL 2012-014522 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Helsingin Energian johtokunta 18.12.2012 § 74

HEL 2012-014522 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Fallkullan kotieläinpuiston alueella on osittain julkisen ulkovalaistusverkon valaistusta ja osittain muuta valaistusta. Osa alueen kävelyreiteistä̈ ja kevyen liikenteen raiteista on valaisematta. Alue jakautuu sekä̈ kaupungin omistamaan tonttialueeseen että̈ yleiseen alueeseen.

Helsingin Energia on valmis täydentämään alueen julkista ulkovalaistusta sen mukaisesti miten tilaajataho eli rakennusvirasto tulee esittämään.

Esittelijä

Toimitusjohtaja

Pekka Manninen

Lisätiedot

Jarmo Karjalainen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2510

jarmo.karjalainen(a)helen.fi

Olli Markkanen, Yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 617 2578

olli.markkanen(a)helen.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 556

HEL 2012-014522 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuutettu Antti Vuorela on tehnyt samansisältöisen aloitteen vuonna 2009, johon yleisten töiden lautakunta totesi lausunnossaan seuraavaa:

”Fallkullan tilan parantamisen suunnittelu ja rakentaminen on esitetty katu- ja puisto-osaston taloussuunnitelmassa vuosille 2010-2011. Tilan ympäristössä on tällä hetkellä reittejä, joita käytetään sekä ratsastukseen että kevyelle liikenteelle. Tavoitteena on, että ratsastusreitistö saadaan erotettua kevyen liikenteen raiteista rakentamalla täydentäviä reitistön osia Tapanilan liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Valaistuksen täydentäminen on tarkoituksenmukaista tehdä raittien parantamisen yhteydessä.”

Reitistön täydentämistä on jouduttu lykkäämään huonon rahoitustilanteen takia, eikä näin ollen alueen valaistustakaan ole rakennettu. Valaistus tullaan täydentämään kevyen liikenteen reitistön täydentämisen yhteydessä tulevaisuudessa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566