Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/39

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 68

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 22 motioner

HEL 2013-002202, 2013-002181, 2013-002198, 2013-002199, 2013-002200, 2013-002201, 2013-002182, 2013-002195, 2013-002183, 2013-002184, 2013-002196, 2013-002185, 2013-002186, 2013-002187, 2013-002194, 2013-002188, 2013-002197, 2013-002189, 2013-002190, 2013-002191, 2013-002192, 2013-002193

Beslut

1.     Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om en flytande badanläggning
 

2.     Budgetmotion av ledamoten Jukka Relander m.fl. om understöd för invånarlokaler
 

3.     Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om ett allaktivitetshus i Månsas
 

4.     Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om barnomsorgen 2014–2016
 

5.     Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om tjänster för äldre och omsorgs- och vårdgarantin 2014–2016
 

6.     Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om anslag för social- och hälsovårdsväsendet för år 2014 och ekonomiplaneperioden 2014–2016
 

7.     Motion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om permanent status för skejtparken på Braheplanen
 

8.     Motion av ledamoten Henrik Nyholm m.fl. om säsongsmässig användning av nödutgångarna på metrostationer
 

9.     Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om förbättring av trivseln i staden
 

10. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om buss- och tågtidtabeller
 

11. Motion av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto m.fl. om utvidgad användning av procentprincipen för konst och kultur
 

12. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om beviljande av Ara-hyresbostäder
 

13. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om företagen inom huvudstadsregionen som sysselsättare
 

14. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om rehabilitering för äldre
 

15. Motion av ledamoten Tarja Tenkula m.fl. om ett sommarpass på papper
 

16. Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om arbets- och näringsbyråernas ansvar
 

17. Motion av ledamoten Pekka Tiusanen m.fl. om ordnande av och finansiering för dansundervisning i östra Helsingfors
 

18. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om läroavtalsutbildning för invandrare
 

19. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om kurser i finska
 

20. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om förebyggande av utslagning av unga
 

21. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om motionsmöjligheter för unga
 

22. Motion av ledamoten Belle Selene Xia m.fl. om utveckling av undervisningens kvalitet vid finska arbetarinstitutet

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566