Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/16

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 45

Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om en lyktstolpe i norra hörnet av Violaparken

Bordlades 13.02.2013

HEL 2012-013134 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tuomo Valokainen och 6 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska montera en belysningsstolpe i Violaparkens norra hörn.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att det inte är motiverat att öka belysningen i Violaparken. Parken gränsar till gatuavsnitt med belysning och det finns gångar och objekt i parken som har belysning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 102

HEL 2012-013134 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 553

HEL 2012-013134 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Violanpuistoa rajaavat valaistut katuosuudet, Violankuja, Vellamonkatu sekä Saarenkatu. Pohjoisreunaltaan puisto rajautuu Haukilahdenkujan kiinteistöihin. Puiston halki kulkee valaistu puistokäytävä Saarenkadulta Violankujalle. Lisäksi puistossa on valaistuja oleskelu- ja leikkipaikkoja. Puiston pohjoisreunassa risteilee pienempiä puistokäytäviä, mutta niitä ei ole puistosuunnitelmassa katsottu tarpeelliseksi valaista. 

Yleisten töiden lautakunnan mielestä Violanpuiston valaistus on tavoitteiden mukainen. Valaistuksen lisäämistarve arvioidaan erikseen puiston saneeraussuunnitelman yhteydessä.

Käsittely

04.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset:

Päätösehdotuksen viimeisen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä poistetaan sanat "eikä sitä ole tarpeen lisätä." Lisätään kappaleen loppuun seuraava virke: "Valaistuksen lisäämistarve arvioidaan erikseen puiston saneeraussuunnitelman yhteydessä."

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566