Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/16

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 45

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite valotolpan asentamisesta Violanpuiston pohjoiskulmaan

Pöydälle 13.02.2013

HEL 2012-013134 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Violanpuiston pohjoiskulmaan asennettaisiin valotolppa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Violanpuiston valaistuksen lisääminen ei ole perusteltua. Puistoa rajaavat katuosuudet on valaistu ja puistossa on valaistuja käytäviä sekä valaistuja kohteita.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 102

HEL 2012-013134 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 553

HEL 2012-013134 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Violanpuistoa rajaavat valaistut katuosuudet, Violankuja, Vellamonkatu sekä Saarenkatu. Pohjoisreunaltaan puisto rajautuu Haukilahdenkujan kiinteistöihin. Puiston halki kulkee valaistu puistokäytävä Saarenkadulta Violankujalle. Lisäksi puistossa on valaistuja oleskelu- ja leikkipaikkoja. Puiston pohjoisreunassa risteilee pienempiä puistokäytäviä, mutta niitä ei ole puistosuunnitelmassa katsottu tarpeelliseksi valaista. 

Yleisten töiden lautakunnan mielestä Violanpuiston valaistus on tavoitteiden mukainen. Valaistuksen lisäämistarve arvioidaan erikseen puiston saneeraussuunnitelman yhteydessä.

Käsittely

04.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset:

Päätösehdotuksen viimeisen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä poistetaan sanat "eikä sitä ole tarpeen lisätä." Lisätään kappaleen loppuun seuraava virke: "Valaistuksen lisäämistarve arvioidaan erikseen puiston saneeraussuunnitelman yhteydessä."

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566