Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/36

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 65

Sj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om bibliotek och sagotering som en del av det mångkulturella arbetet

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Päivi Lipponen föreslår i sin motion att bibliotek och sagotering ska göras till delar av det mångkulturella arbetet.

Stadsstyrelsen hänvisar till kultur- och biblioteksnämndens utlåtande i vilket man konstaterar att biblioteket utvecklar sina mångkulturella tjänster och strävar att i alla sina tjänster beakta även den mångkulturella invånarstrukturen i Helsingfors. Biblioteken i huvudstadsregionen har bland annat en organiserad sagoberättarbank med personer med olika modersmål. Härigenom kan sagostunder ordnas redan på över tio olika språk. Sagoteringen som metod har ännu inte utnyttjats med invandrarbarn, men även det kan prövas som en del av det mångspråkiga barnbiblioteksarbetet. Det konstateras dessutom i utlåtandet att det är meningsfullt att stöda alla bibliotekstjänster för att barnen ska lära sig finska, även om det är lättast att ordna undervisning i skolor och på daghem.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 122

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 16.10.2012 § 138

HEL 2012-012530 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä järjestää lasten oman äidinkielen kehitystä tukevaa toimintaa. Lasten suomen kielen oppimisen kannalta taas on mielekästä tukea kaikkea kirjastoasiointia, joskin opetus tapahtuu parhaiten kouluissa ja päiväkodeissa.

Helsingin kaupunginkirjasto toimii yleisten kirjastojen keskuskirjastona ja sillä on myös Monikielisen kirjaston tehtävä. Kirjasto kehittää monikulttuurisia palveluja ja pyrkii kaikissa palveluissa ja kehittämistoimissa ottamaan huomioon myös Helsingin kaupungin monikulttuurisen asukasrakenteen.

Kaupunginkirjastossa järjestetään erikielisiä satutunteja ja pääkaupunkiseudun kirjastoissa on organisoitu myös ns. sadunkertojien pankki, johon on saatu eri kieliä äidinkielenään puhuvia sadunkertojia. Näin erikielisiä satutunteja voidaan järjestää jo yli kymmenellä kielellä. Myös kaksikielisiä satutunteja on järjestetty jos kuulijakunta on ollut monikielistä.

Sadutusta metodina, jonka avulla lapsi itse on tarinan keksijänä ja kertojana ei ole kirjastossa käytetty maahanmuuttajalapsilla, mutta tätäkin voidaan joskus kokeilla osana monikielistä lastenkirjastotyötä.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Maija Berndtson

Lisätiedot

Anna-Maria Soininvaara, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566