Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/35

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 64

Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning av skejtparken vid Lyktvägen

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Lyhtytien skateparkin valaisemisesta

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in, av vilka det framgår att frågan om belysning av skejtparken vid Lyktvägen hör till ungdomscentralen. Ungdomsnämnden framhåller i sitt utlåtande att belysning i skejtparken skulle öka tryggheten där och göra det möjligt att använda parken långt in på hösten. Nämnden understöder förslaget att belysa parken. Samtidigt konstaterar nämnden att det inte har reserverats medel i ungdomsväsendets budget för belysning. För att installera belysning krävs det därför annan finansiering. Ungdomscentralen har för avsikt att göra en ansökan hos Förortsfonden om finansiering för projektet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Lyhtytien skateparkin valaisemisesta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 121

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 13.12.2012 § 113

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuorisoasiainkeskus tukee aloitetta Lyhtytien skateparkin valaisemisesta. Helsingin skeittiohjelman 2010-2014 mukaan skeittaus on kasvanut nopeasti erittäin suosituksi nuorten ja nuorten aikuisten harrastukseksi. Arvion mukaan lähes viidennes 10-15-vuotiaista pojista harrastaa skeittausta. Laji on yleistynyt kovaa vauhtia myös tyttöjen keskuudessa. Lajien harrastajien erityispiirteitä ovat esimerkiksi yhteisöllisyys ja vertaisohjaaminen. Lisäksi harrastajat ovat aktiivisia toimijoita järjestäen itse eri lajien tapahtumia, kursseja ja kilpailuja pienillä resursseilla.

Helsingissä on tällä hetkellä 18 ulkoskeittipaikkaa, joista kymmenen on valaistu. Niistä kaksi (Pihlajamäen nuorisopuisto ja Tattarisuo) on nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimaa. Nuorisoasiankeskus katsoo, että skeittipaikkojen valaistus pidentää huomattavasti harrastuskautta syksyisin sekä lisää skeittipaikan käyttöastetta. Lyhtytien skeittipaikka (Tullikirjurin skeittipuisto) on yksi suosituimpia skeittipaikkoja Helsingissä. Kävijöitä Tullikirjurissa on arvion mukaan noin 9 000 huhtikuun lopun ja lokakuun lopun välillä.

Skeittipaikkojen valaistus lisää käyttäjien turvallisuutta, sillä harrastajat skeittaavat joka tapauksessa iltaisin hämärän ja jopa pimeän aikana. Harrastajien mukaan syksyisin on mahdollista skeitata kuivina päivinä lokakuun loppuun asti.

Nuorisoasiainkeskuksen teknisen isännöitsijän Jari Vännisen tekemän selvityksen mukaan valaistuksen rakentaminen Lyhtytien skeittipaikkaan tulisi maksamaan noin 30 000 euroa.

Nuorisoasiainkeskuksella ei kuitenkaan ole tarvittavia määrärahoja valaistuksen suunnitteluun ja rakentamiseen, joten voimavarojen saaminen esimerkiksi Lähiörahastosta on ehtona hankkeen toteutumiselle.

Esittelijä

va. osastopäällikkö

Merja Hovi

Lisätiedot

Sari Nybäck, hallintosihteeri, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 554

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lyhtytien skateparkin rakenteista ja niiden ylläpidosta sekä kustannuksista vastaa nuorisoasiainkeskus. Näin ollen myös mahdollisen valaistuksen toteuttaminen kuuluu nuorisoasiainkeskukselle. Rakennusvirastosta on oltu aloitteen johdosta yhteydessä nuorisoasiainkeskukseen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

 

Helsingin Energian johtokunta 20.11.2012 § 66

HEL 2012-012527 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Helsingin Energia on käytännössä vastannut kaupungin julkisen alueen valaistuksesta. Kaikki julkinen valaistus on suunniteltu, rakennettu ja ylläpidetty rakennusviraston tai liikuntaviraston tilauksesta. Vähäisemmässä määrin myös kaupungin taidemuseo on tehnyt tilauksia. Kun liitytään Helsingin Energian ulkovalaistusverkkoon, sitoutuu tilaaja vastaamaan valaistuksen ylläpidon jokavuotisista kustannuksista.

Kyseisestä kohteesta Helsingin Energia ei ole kuitenkaan saanut tilausta, mikä on edellytyksenä suunnittelun käynnistämiselle.

Esittelijä

Toimitusjohtaja

Pekka Manninen

Lisätiedot

Jarmo Karjalainen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2510

jarmo.karjalainen(a)helen.fi

Olli Markkanen, Yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 617 2510

olli.markkanen(a)helen.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566