Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 37

Kj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite innovaatiorahaston toiminnan uudistamisesta

HEL 2012-011880 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Holopainen Mari valtuustoaloite Kvsto 28.9.2012 asia 28

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Mari Holopainen ja 16 muuta mainitsevat aloitteessaan seuraavaa:

”Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan 2011 huomiota Helsingin kaupungin innovaatiorahaston toimintaan, sen jakamien varojen käyttötarkoituksiin ja rahoitettujen projektien arviointiin. Määrärahoista lähes puolet on myönnetty kahdelle virastolle, terveyskeskukselle ja sosiaalivirastolle.

Rahaston tavoitteena on tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointi-hankkeiden ja projektien rahoitus. Tavoitteena on mm. parantaa kaupungin palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja käyttäjälähtöisyyttä. Jotta innovaatiorahasto palvelisi mahdollisimman hyvin sille asetettuja tavoitteita, myös kaupungin ulkopuolisille tahoille suunnattua viestintää tulisi kehittää. Tällä hetkellä innovaatiorahastosta on hankalaa löytää kattavaa ja ajantasaista tietoa. Voidaan olettaa, että mikäli rahaston hakumahdollisuudet olisivat laajemmassa tietoisuudessa, innovaatiorahasto vastaanottaisi enemmän, keskimäärin laadukkaampia ja innovatiivisempia hakemuksia. Rahaston hankkeiden avulla olisi mahdollisuus myös kannustaa uudenlaisiin yhteistyöverkostoihin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että innovaatiorahaston toimintaa tulisi uudistaa. Toiminnan tulisi olla avoimempaa, ja siitä tulisi viestiä mm. omien nettisivujen avulla. Tulevista rahoitushauista tulisi tiedottaa aktiivisesti ja laaja-alaisesti. Hankkeiden arviointia anonyymisti, ulkopuolisilla arvioitsijoilla tulisi selvittää. Avustettaville hankkeille tulisi luoda tarkemmat kriteerit ja niiden toteutumista tulisi seurata.”

Innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden arviointi on tapahtunut moniammatillisessa työryhmässä, jossa mm. elinkeinopoliittiset ja tietoteknologiset näkökulmat on huomioitu. Hankkeiden arviointi on aina tehty kaupungin etu ja strategiset tavoitteet priorisoiden. Näin on tarkoituksen mukaista menetellä myös jatkossa.

Ensisijassa ulkopuolisen arvioijan käytön sijaan, kaupungin sisäistä arviointimenettelyä voisi entisestään parantaa. Lähiörahaston osalta mm. lähiöprojekti osallistuu hankkeiden arviointiin ja kaikilla ehdotuksen tehneillä on mahdollisuus nähdä toistensa ehdotukset. Tämä olisi helposti mahdollistettavissa innovaatiorahaston osaltakin, kun hanke-ehdotukset tehtäisiin sähköisellä lomakkeella.

Innovaatiorahaston, samoin kuin lähiörahaston, toimintaa esitellään jatkossa laajemmin, mutta on tärkeää, että kaupungilla löytyy hankkeelle yhteistyötaho, joka voi laatia esim. sähköisen hanke-ehdotuksen. Innovaatiorahaston sääntöjen mukaan sen varoja käytetään joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

Sosiaali- ja terveyssektori on kaupungin suurin toimija ja on luonnollista, että siellä tapahtuu innovatiivista toimintaa. Innovaatiorahaston hankkeiden kriteeristöä ei voi muuttaa ilman valtuuston päätöstä, mutta seurantaa voidaan tehostaa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Holopainen Mari valtuustoaloite Kvsto 28.9.2012 asia 28

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 94

HEL 2012-011880 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566