Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/13

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 42

Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om förbud mot snabblånsreklam på stadens offentliga platser

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sari Näre och 44 andra ledamöter föreslår i sin motion att snabblån inte marknadsförs på stadens offentliga reklamplatser.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena som kommit in och konstaterar att staden har gällande reklamavtal om reklamplatser utomhus och reklamplatser i metrotåg, spårvagnar och på metrostationer. I affärsverket trafikverkets avtal förbjuds bl.a. reklam som bryter mot lagen eller administrativa bestämmelser och reklam som väcker allmän anstöt.

I konsumentskyddslagen finns bestämmelser bl.a. om marknadsföring. Marknadsföring får inte strida mot god sed och vid marknadsföring får det inte tillämpas förfaranden som är otillbörliga mot konsumenterna. Förfaranden som strider mot god sed eller är otillbörliga definieras i lagen på allmän nivå och rättsförfarandet definierar i sista hand gränserna för godtagbar verksamhet. Inför nästa avtalsperiod föreläggs nämnden för allmänna arbeten en utredning om möjligheterna att begränsa reklamen för snabblån på stadens reklamplatser.

Det finns i den nuvarande lagstiftningen inga grunder för att förbjuda snabblån om marknadsföringen sker inom de ramar som fastställs i lagen. Villkoren i de gällande avtalen gör det heller inte möjligt att ingripa i de nämnda reklamerna. I fortsättningen är det då avtalen förnyas dock möjligt att granska avtalsvillkoren på nytt.

En ändring av lagstiftningen om konsumtionskrediter behandlas som bäst i riksdagen. Det huvudsakliga målet med förslaget är att minska problemen som förekommit i utbudet av snabblån. Metoder som föreslås är bl.a. utökande av skyldigheten att uppge den effektiva årsräntan, identifiering av låntagaren och begränsningar för överlämnande av medel. Snabblånsreklam kommer dock inte att förbjudas. En skärpning av lagstiftningen hjälper att förhindra ogenomtänkt låntagande och förbättra konsumenternas möjligheter att få ändamålsenlig information.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 99

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.01.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Emma Kari: Kappaleen 4 loppuun: "Sopimuskauden ollessa katkolla yleisten töiden lautakuntaan tuodaan selvitys mahdollisuuksista rajoittaa pikalainojen mainontaa kaupungin mainospaikoilla."

Kannattajat: Sirpa Puhakka

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 4 loppuun: "Sopimuskauden ollessa katkolla yleisten töiden lautakuntaan tuodaan selvitys mahdollisuuksista rajoittaa pikalainojen mainontaa kaupungin mainospaikoilla."

Jaa-äänet: 3
Juha Hakola, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 9
Jussi Chydenius, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Bella Selene Xia

Tyhjä: 3
Arja Karhuvaara, Marcus Rantala, Laura Rissanen

Poissa: 0

Äänin 9 - 3 (3 tyhjää) kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Karin vastaehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 521

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä yleisiä alueita hallinnoi rakennusvirasto lukuun ottamatta liikuntaviraston ja HKL:n hallinnassa olevia alueita. Julkisia tiloja ovat myös esimerkiksi kauppakeskukset, jotka ovat yksityisten omistuksissa.

Kaupungin virastoilla on voimassa olevia sisällöltään ja kestoltaan erimuotoisia sopimuksia mainosyrittäjien kanssa.

Rakennusvirastolla on vuonna 2007 kilpailutettu vuokrasopimus ulkomainoslaitepaikoista Clear Channel Finland Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa vuoteen 2023 asti.

HKL:lla on mainoslaitesopimus JcDecaux Finland Oy:n kanssa pysäkkikatoksissa sekä liikennevälineissä ja -asemilla tapahtuvasta mainonnasta.

Julkisessa tilassa mainostetaan myös kiinteistöjen julkisivuihin asennettavilla mainoslakanoilla ja -screeneillä. Niistä päättää kiinteistön omistaja ja luvat niihin myöntää rakennusvalvontavirasto.

Julkisella tilalla tarkoitetaan myös liikekeskuksia ja muita yksityisiä tiloja, joissa ihmiset liikkuvat. Niissä mainostamisesta päättää kiinteistön omistaja.

Kaupungin yksipuolinen päätös mainonnan kieltämisestä kesken sopimuskauden tarkoittaisi olemassa olevien sopimusten purkua ja uusien neuvottelemista.

Käytännössä pikavippien mainonnan kieltäminen Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa, jota lautakunta kannattaa, edellyttää tätä koskevaa lainsäädäntöä.

Käsittely

20.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen viimeinen kappale kuulumaan seuraavasti: "Käytännössä pikavippien mainonnan kieltäminen Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa, jota lautakunta kannattaa, edellyttää tätä koskevaa lainsäädäntöä."

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Timo Korhonen, va. toimistopäällikkö, puhelin: 310 38580

timo.korhonen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 15.11.2012 § 185

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon Sari Näreen aloitteeseen koskien pikavippimainonnan kieltämistä Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa:

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksella (HKL) on tällä hetkellä raitiovaunujen, metrojunien ja metroasemien mainospaikoista voimassa olevat sopimukset JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) kanssa.

Sopimusten ehdoissa on kielletty lakisääteisten ja hallinnollisten määräysten vastaiset, yleistä paheksuntaa herättävät tai julkisen liikenteen vastaiset mainokset. Pikavippitoiminnan suhteen ei tällä hetkellä ole lakiin tai muuhunkaan perustuvia rajoituksia ulkomainonnan osalta. HKL:llä ei myöskään ole perusteita sopimusten perusteella tällaisia mainoksia erikseen mainospaikoiltaan kieltää.

Käsittely

15.11.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Markku Saarinen: Ehdotus
Ehdotan, että johtokunta toteaa pikavippimainosten olevan sopimusten vastaisia eli yleistä paheksuntaa herättäviä mainoksia koskevan sopimuskohdan mukaisesti kiellettyjä.   

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ehdotus
Ehdotan, että johtokunta toteaa pikavippimainosten olevan sopimusten vastaisia eli yleistä paheksuntaa herättäviä mainoksia koskevan sopimuskohdan mukaisesti kiellettyjä.   

Jaa-äänet: 5
Mika Ebeling, Eva Erwes, Kari Kälviä, Jessica Karhu, Terhen Saarinen

Ei-äänet: 2
Ari Lehtinen, Markku Saarinen

Tyhjä: 0
 

Poissa: 2
Mirva Haltia-Holmberg, Ari Järvinen

M. Saarisen ja Lehtisen eriävä mielipide: Pikavippimainonta HKL:n tiloissa sekä julkisissa liikennevälineissä on sopimuksen vastaista. Tällä mainonnalla ei ole olennaista merkitystä HKL:n talouteen, joten katsomme, ettei pikavippimainontaa HKL:n hallinnoimissa tiloissa tule sallia.

Esittelijän muutos: Lisätään esittelijän tekstin loppuun seuraava uusi kappale: "Uusia mainossopimuksia tehtäessä arvioidaan mahdollisuuksia ottaa huomioon erilaisia eettisiä näkökohtia (esim. pikavippimainonnan osalta)."

 

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Reino Aittomäki, isännöitsijä, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566