Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/13

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 42

Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite pikavippimainonnan kieltämisestä kaupungin julkisissa tiloissa

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 44 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin julkisissa mainostiloissa ei markkinoitaisi pikavippejä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupungilla on voimassa olevat mainossopimukset ulkomainospaikoista sekä metrojunien, raitiovaunujen ja metroasemien mainospaikoista. Liikennelaitos -liikelaitoksen sopimuksissa on kielletty mm. lain ja hallinnollisten määräysten vastaiset sekä yleistä paheksuntaa herättävät mainokset.

Kuluttajansuojalaissa on säännöksiä mm. markkinoinnista. Markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Laissa on yleisellä tasolla määritelty hyvän tavan vastainen ja sopimaton menettely, ja oikeuskäytäntö viime kädessä määrittelee rajat hyväksyttävälle toiminnalle. Sopimuskauden ollessa katkolla yleisten töiden lautakuntaan tuodaan selvitys mahdollisuuksista rajoittaa pikalainojen mainontaa kaupungin mainospaikoilla.

Pikalainojen mainonnan kieltämiseen ei nykyisin ole lainsäädännöstä johtuvia perusteita, mikäli mainonta tapahtuu lain säännösten määrittelemissä puitteissa. Nykyisten sopimusten ehdot eivät myöskään mahdollista puuttumista kyseisiin mainoksiin. Jatkossa sopimuksia uusittaessa on kuitenkin mahdollista tarkastella sopimusehtoja uudelleen.

Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön muuttaminen on parhaillaan vireillä eduskunnassa. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on vähentää pikaluottojen tarjonnassa esiintyneitä ongelmia. Keinoina esitetään mm. todellisen vuosikoron ilmoittamisvelvollisuuden laajentamista, lainanhakijan henkilöllisyyden tunnistamista ja todentamista ja varojen luovuttamista koskevia rajoituksia. Luottojen mainontaa ei kuitenkaan olla kieltämässä. Lainsäädännön tiukentaminen on omiaan ehkäisemään harkitsematonta luotonottoa ja parantamaan kuluttajien mahdollisuuksia saada asianmukaista tietoa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 99

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.01.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Emma Kari: Kappaleen 4 loppuun: "Sopimuskauden ollessa katkolla yleisten töiden lautakuntaan tuodaan selvitys mahdollisuuksista rajoittaa pikalainojen mainontaa kaupungin mainospaikoilla."

Kannattajat: Sirpa Puhakka

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 4 loppuun: "Sopimuskauden ollessa katkolla yleisten töiden lautakuntaan tuodaan selvitys mahdollisuuksista rajoittaa pikalainojen mainontaa kaupungin mainospaikoilla."

Jaa-äänet: 3
Juha Hakola, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 9
Jussi Chydenius, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Bella Selene Xia

Tyhjä: 3
Arja Karhuvaara, Marcus Rantala, Laura Rissanen

Poissa: 0

Äänin 9 - 3 (3 tyhjää) kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Karin vastaehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 521

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä yleisiä alueita hallinnoi rakennusvirasto lukuun ottamatta liikuntaviraston ja HKL:n hallinnassa olevia alueita. Julkisia tiloja ovat myös esimerkiksi kauppakeskukset, jotka ovat yksityisten omistuksissa.

Kaupungin virastoilla on voimassa olevia sisällöltään ja kestoltaan erimuotoisia sopimuksia mainosyrittäjien kanssa.

Rakennusvirastolla on vuonna 2007 kilpailutettu vuokrasopimus ulkomainoslaitepaikoista Clear Channel Finland Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa vuoteen 2023 asti.

HKL:lla on mainoslaitesopimus JcDecaux Finland Oy:n kanssa pysäkkikatoksissa sekä liikennevälineissä ja -asemilla tapahtuvasta mainonnasta.

Julkisessa tilassa mainostetaan myös kiinteistöjen julkisivuihin asennettavilla mainoslakanoilla ja -screeneillä. Niistä päättää kiinteistön omistaja ja luvat niihin myöntää rakennusvalvontavirasto.

Julkisella tilalla tarkoitetaan myös liikekeskuksia ja muita yksityisiä tiloja, joissa ihmiset liikkuvat. Niissä mainostamisesta päättää kiinteistön omistaja.

Kaupungin yksipuolinen päätös mainonnan kieltämisestä kesken sopimuskauden tarkoittaisi olemassa olevien sopimusten purkua ja uusien neuvottelemista.

Käytännössä pikavippien mainonnan kieltäminen Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa, jota lautakunta kannattaa, edellyttää tätä koskevaa lainsäädäntöä.

Käsittely

20.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen viimeinen kappale kuulumaan seuraavasti: "Käytännössä pikavippien mainonnan kieltäminen Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa, jota lautakunta kannattaa, edellyttää tätä koskevaa lainsäädäntöä."

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Timo Korhonen, va. toimistopäällikkö, puhelin: 310 38580

timo.korhonen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 15.11.2012 § 185

HEL 2012-012535 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon Sari Näreen aloitteeseen koskien pikavippimainonnan kieltämistä Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa:

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksella (HKL) on tällä hetkellä raitiovaunujen, metrojunien ja metroasemien mainospaikoista voimassa olevat sopimukset JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) kanssa.

Sopimusten ehdoissa on kielletty lakisääteisten ja hallinnollisten määräysten vastaiset, yleistä paheksuntaa herättävät tai julkisen liikenteen vastaiset mainokset. Pikavippitoiminnan suhteen ei tällä hetkellä ole lakiin tai muuhunkaan perustuvia rajoituksia ulkomainonnan osalta. HKL:llä ei myöskään ole perusteita sopimusten perusteella tällaisia mainoksia erikseen mainospaikoiltaan kieltää.

Käsittely

15.11.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Markku Saarinen: Ehdotus
Ehdotan, että johtokunta toteaa pikavippimainosten olevan sopimusten vastaisia eli yleistä paheksuntaa herättäviä mainoksia koskevan sopimuskohdan mukaisesti kiellettyjä.   

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ehdotus
Ehdotan, että johtokunta toteaa pikavippimainosten olevan sopimusten vastaisia eli yleistä paheksuntaa herättäviä mainoksia koskevan sopimuskohdan mukaisesti kiellettyjä.   

Jaa-äänet: 5
Mika Ebeling, Eva Erwes, Kari Kälviä, Jessica Karhu, Terhen Saarinen

Ei-äänet: 2
Ari Lehtinen, Markku Saarinen

Tyhjä: 0
 

Poissa: 2
Mirva Haltia-Holmberg, Ari Järvinen

M. Saarisen ja Lehtisen eriävä mielipide: Pikavippimainonta HKL:n tiloissa sekä julkisissa liikennevälineissä on sopimuksen vastaista. Tällä mainonnalla ei ole olennaista merkitystä HKL:n talouteen, joten katsomme, ettei pikavippimainontaa HKL:n hallinnoimissa tiloissa tule sallia.

Esittelijän muutos: Lisätään esittelijän tekstin loppuun seuraava uusi kappale: "Uusia mainossopimuksia tehtäessä arvioidaan mahdollisuuksia ottaa huomioon erilaisia eettisiä näkökohtia (esim. pikavippimainonnan osalta)."

 

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Reino Aittomäki, isännöitsijä, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566