Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/7

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 36

Val av nämndemän vid tingsrätten för mandattiden 2013 - 2016

HEL 2012-012191 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag och bilaga 1 välja 300 nämndemän vid Helsingfors tingsrätt för mandattiden 2013–2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (lopullinen)

2

Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (ilman syntymäaikoja - lopullinen)

3

Oikeusministeriön päätös 8/31/2012/20.12.2012

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin käräjäoikeus

Bilaga 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja 300 nämndemän vid Helsingfors tingsrätt för mandattiden 2013–2016.

Föredraganden

Justitieministeriet har 20.12.2012 fastställt att Helsingfors från 1.1.2013 ska ha 300 nämndemän. Med stöd av 7 § i tingsrättslagen (581/1993) väljer stadsfullmäktige nämndemän vid tingsrätten för en period som motsvarar fullmäktiges mandattid. De nuvarande nämndemännens mandattid går ut när stadsfullmäktige har valt nya nämndemän och valen har vunnit laga kraft.

En nämndeman ska vara finsk medborgare och bosatt i Helsingfors. En nämndeman får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats samt han eller hon ska anses lämplig att verka som nämndeman. Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 63 år får inte väljas till nämndeman. Då flera nämndemän väljs ska de så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas ålders-, köns- och näringsfördelning. Också de språkliga förhållandena i kommunen ska beaktas vid valet.

En person som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en straffanstalt eller som tjänstgör som allmän åklagare eller yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet får inte väljas till nämndeman. Inte heller en person som utför utsökningsuppgifter eller en person som sköter förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning får vara nämndeman. En person kan vägra ta emot ett nämndemannauppdrag på samma grunder som när det gäller andra kommunala förtroendeuppdrag.

Till en nämndeman betalas av statliga medel arvode, dagtraktamente och ersättning för inkomstbortfall m.m. Justitieministeriet fastställer grunderna för och beloppet av arvodena och ersättningarna.

En sammanställning över de nämndemän som föreslås bli valda och ett brev från justitieministeriet, daterat 20.12.2012, utgör bilagor till detta ärende.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (muutokset 12.2.2013)

2

Käräjäoikeuden lautamiehet 2013 - 2016 (ilman syntymäaikoja 12.2.2013)

3

Oikeusministeriön päätös 8/31/2012/20.12.2012

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin käräjäoikeus

Bilaga 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 150

HEL 2012-012191 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita 300 lautamiestä Helsingin käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2013 - 2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566