Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/12

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 41

Ryj / Den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen om återgång till den gamla rutten för busslinje 16

HEL 2012-012541 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Henrik Nyholm understödd av ledamoten Pekka Saarnio under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning med följande motivering:

Ruttändringen på linje 16 har betydligt försvårat arbets- och skolresorna i Hertonäs med närområden. Linje 16 har trots små punktlighetsproblem erbjudit dem som bor och arbetar i Hertonäs med omgivning en direkt förbindelse från Hertonäs till Kronohagen, Salutorget och södra Helsingfors. Att linjen slutar på Blåbärslandet stör direkt dem som åker från Hertonäs, Degerö, Tammelund, Kasberget och andra stadsdelar med förbindelse till Hertonäs metrostation. Speciellt bör nämnas de skolelever som har kunnat åka med linje 16 från området till sin skola utan omstigning. Vid rutten finns nämligen Elias-koulu och Sibelius-lukio.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Henrik Nyholms förslag om återremiss godkänts.

1 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ruttändringen på linje 16 har betydligt försvårat arbets- och skolresorna i Hertonäs med närområden. Linje 16 har trots små punktlighetsproblem erbjudit dem som bor och arbetar i Hertonäs med omgivning en direkt förbindelse från Hertonäs till Kronohagen, Salutorget och södra Helsingfors. Att linjen slutar på Blåbärslandet stör direkt dem som åker från Hertonäs, Degerö, Tammelund, Kasberget och andra stadsdelar med förbindelse till Hertonäs metrostation. Speciellt bör nämnas de skolelever som har kunnat åka med linje 16 från området till sin skola utan omstigning. Vid rutten finns nämligen Elias-koulu och Sibelius-lukio.

Ja-röster: 43
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Astrid Thors, Tuomo Valokainen

Nej-röster: 31
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 4
Ville Jalovaara, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren

Frånvarande: 7
Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite

2

HSL:n lausunto

3

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Anu Korppi-Koskela och 4 andra ledamöter föreslår i sin motion att linje 16 ska återgå till den gamla rutten Ärtholmen–Hertonäs.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och framhåller att ändringen i fråga hösten 2012 föranleddes av problem bl.a. på rutten för linje 16 och av ett behov av bättre förbindelser till Hertonäs och Brändö. Linjen går nu från Blåbärslandet till Skillnaden. Avsnittet mellan Hertonäs och Brändö ersattes med en ruttändring på linje 81, och avsnittet Skillnaden–Fabriksgatan ersattes med en ruttändring på linje 24. Bussarna på linje 16 har blivit punktligare tack vare ändringarna.

Vid ingången av år 2013 började bussarna på linje 16 åter köra rutten Hagnäs bro–Norra kajen–Elisabetsgatan i Kronohagen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite

2

HSL:n lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 98

HEL 2012-012541 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566