Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/17

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 46

Ryj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan kunnon sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittämisestä

Pöydälle 13.02.2013

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Eija Loukoila ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan Vuosaaren sillan peruskorjausta ja uutta kevyen liikenteen siltaa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Vuosaaren silta on huonokuntoinen, ja nykyiset kaista- ja muut järjestelyt eivät ole hyvät ajoneuvoliikenteen eivätkä kevyen liikenteen kannalta.

Sillan peruskorjaus on ajankohtainen vasta vuosina 2018 - 2019. Rakennusvirasto on ryhtynyt selvittämään kaupunkisuunnitteluviraston kanssa uuden kevyen liikenteen sillan rakentamista nykyisen sillan peruskorjauksen yhteydessä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 103

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 525

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Päätös

Eija Loukoila on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa hän ja 15 muuta allekirjoittajaa esittävät Vuosaaren sillan kunnon selvittämistä sekä sillan korjauksen suunnittelua ja peruskorjauksen aikatauluttamista.

Vuosaaren silta, kuten kaikki muutkin rakennusviraston vastuulla olevat sillat, luokitellaan eri kuntoluokkiin systemaattisista sillantarkastuksista saatavien tunnuslukujen perusteella. Samaa tarkastus- ja luokitusjärjestelmää käyttävät valtion liikennevirasto sekä useat kaupungit. Vuosaaren silta luokitellaan luokkaan ”huono”. Kuntoluokka ”huono” tarkoittaa, että sillan peruskorjaus on tehtävä lähivuosina. Vuosaaren silta on nimikkeenä peruskorjaukseen tulevien siltojen listalla, mutta peruskorjausta ei ole ohjelmoitu tälle taloussuunnitelmakaudelle. Sillan korjaus on näillä näkymin ajankohtainen vuosina 2018 - 2019.

Nykyinen sillan kaistajärjestely on perua 90-luvun lopulta, jolloin sillalle lisättiin yksi ajokaista. Ajokaistan lisääminen muutti sillan poikkileikkauksen ahtaaksi, eikä nykyinen järjestely ole hyvä sen enempää ajoneuvoliikenteen kuin kevyenkään liikenteen kannalta.

Sillan leventämisestä tehtiin rakennesuunnitelma kymmenisen vuotta sitten, mutta sillan rakenteen vuoksi suunnitelma on teknisesti monimutkainen, kallis toteuttaa, eikä välttämättä kovin toimiva. Paras ratkaisu olisi uusi kevyen liikenteen silta nykyisen sillan viereen. Liikenteen kannalta soveliain ajankohta uuden sillan rakentamiselle olisi sillan peruskorjauksen yhteydessä, jolloin uutta siltaa voisi hyödyntää työnaikaisissa liikennejärjestelyissä.

Rakennusvirasto ryhtyy selvittämään yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa uuden kevyen liikenteen sillan rakentamista Vuosaaren sillan viereen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Timo Rytkönen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38567

timo.rytkonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566