Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/38

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 67

Sj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta

HEL 2012-012539 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättäneen katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteessa viitataan kaupunginvaltuuston juhlapäätökseen, jolla nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn myönnettiin kymmenen miljoonan euron erillismääräraha. Aloitteessa katsotaan, että nyt olisi hyvä hetki käynnistää useita kaupunkitason hankkeita etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa nuorisolautakunnan ja opetuslautakunnan seikkaperäisiin lausuntoihin ja lisäksi kaupunginhallituksen 10.12.2012 tekemään päätökseen kymmenen miljoonan euron erillismäärärahan käytöstä. Tuolloin kaupunginhallitus myönsi henkilöstökeskukselle RESPA -toimintamallin käynnistämiseksi 5,185 miljoonaa euroa, opetusvirastolle Avoimen ammattiopiston käynnistämiseen 2,5 miljoonaa euroa ja nuorisoasiainkeskukselle Hyvä vapaa-aika -tutkimus- ja kehittämishankkeeseen 1,23 miljoonaa euroa.

RESPA -toimintamallin tavoitteena on Helsingissä asuvien 17–29 -vuotiaiden työttömyyden merkittävä vähentäminen tarjoamalla nuorten käyttöön laaja-alaisesti työllistymistä ja koulutusvalmiuksia edistäviä palveluita. Jokainen nuori saa oman uraohjaajan, joka räätälöi nuoren kanssa tarjolla olevista palveluista suunnitelmallisen kokonaisuuden. Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on myös vahvistaa kaupungin yhteistyöyritysten ja yhdistysten osuutta nuorten työllistymispalvelujen ja työpaikkojen tarjoajina muun muassa kummiyritysten kautta.

Avoin ammattiopisto tarjoaa ammatillista koulutusta ja ohjausta ilman opiskelupaikkaa oleville helsinkiläisille nuorille sekä niille ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, jotka ovat keskeyttäneet tai ovat keskeyttämässä opintonsa. Nuoret voivat valita esimerkiksi alan vaihtajille, opintoihin palaaville tai maahanmuuttajille muokatuista opintokokonaisuuksista itselleen sopivan. Lisäksi opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opinto- ja työsuunnitelma. Avoin ammattiopisto toimii osana tammikuussa 2013 aloittanutta Stadin ammattiopistoa.

Hyvä vapaa-aika -tutkimus- ja kehityshankkeen tarkoituksena on selvittää laadukkaan vapaa-ajan vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen. Hankkeessa neljä helsinkiläistä 7. luokkaa saa tukea nuorisotyöhön ja oppilaiden harrastamiseen. Tukikeinot vaihtelevat harrastusmaksujen kattamisesta yksilölliseen ohjaukseen, ryhmätoimintaan ja välineistöön. Nuoria seurataan seitsemännen luokan syksystä aina peruskoulun päättymisen jälkeisen syksyn loppuun. Hankkeen tulokset ja toimenpidesuositukset on tarkoitus julkistaa keväällä 2017.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on aloittanut työnsä viime syksynä. Tämän verkoston tarkoituksena on osaltaan varmistaa, ettei nuorten palveluihin jää aukkoja, ja että palvelut ovat hyvin yhteensopivia. Lisäksi tarkoituksena on välittää monipuolista tietoa nuorten olosuhteista ja toiminnasta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 124

HEL 2012-012539 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 11.12.2012 § 208

HEL 2012-012539 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä on tarjolla nuorille alle 29-vuotiaille erilaisia ohjaus- ja neuvontapalveluita. Palveluita järjestävät kaupungin eri hallintokunnat sekä muut toimijat. Palveluverkoston kehittämisessä tulee jatkossa keskittyä erityisesti palveluiden yhteensovittamiseen.

Kaupunginjohtaja päätti 5.9.2012 johtajistokäsittelyssä asettaa Helsinkiin nuorisolain mukaisen monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto -työryhmän, jonka tehtävänä on:

* koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta Helsingissä päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
* edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;
* suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
* edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

Verkostoon on nimetty nuorten palveluista vastaavien hallintokuntien edustajia sekä kutsuttu edustus työ-, poliisi- ja puolustushallinnosta sekä seurakuntayhtymästä. Nuorten edustus ryhmään tuulee Ruuti-järjestelmän kautta.

Opetusvirasto tavoittaa opiskelevat nuoret ja vastaa heidän ohjaus- ja neuvontapalveluista Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa. Lisäksi Helsingissä on yksityisiä toisen asteen oppilaitoksia, jotka hoitavat itse ohjaus- ja neuvontapalvelunsa. Noin puolet kaikista toisen asteen opiskelijoista opiskelee kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa. Suurin osa heistä on alle 29-vuotiaita.

Jokaisessa Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksessa on tarjolla opiskelijahuoltopalveluita. Opiskelijahuoltopalvelut koostuvat psykologista, kuraattorista, opinto-ohjaajasta ja terveydenhoitajasta. Osassa oppilaitoksia on saatavilla lisäksi psykiatrisen sairaanhoitajan, urasuunnittelunohjaajan ja arkiohjaajan palveluita. Palveluihin pääsy on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Yhteistyötä tehdään muiden hallintokuntien toimijoiden kanssa.

Opetusvirasto vastaa koulutuksen ulkopuolella olevien ohjaus- ja neuvontapalveluista koordinoimalla etsivää nuorisotyötä Helsingissä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on ohjata ja tukea alle 29-vuotiaita nuoria löytämään ne palvelut, joilla edistetään nuoren pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö ei tarjoa vain neuvontaa, vaan tarvittaessa jalkautuu palveluiden pariin yhdessä nuoren kanssa. Etsivän nuorisotyön ohjausta voi käyttää kertaluontoisesti tai ohjaussuhde voi olla pitkäkestoinen.

Nuori voi hakeutua etsivän nuorisotyön ohjaukseen itse. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään. Nuorisolaki velvoittaa opetuksen/koulutuksen järjestäjää luovuttamaan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle perusopetuksen päättistä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin sekä alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa. Laki velvoittaa myös puolustusvoimia sekä siviilipalveluskeskusta luovuttamaan tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan Helsingissä lähtökohtaisesti yli hallintokuntarajojen yhteistyössä palveluntuottajayhteisöjen kanssa. Opetusvirasto hankkii etsivää nuorisotyötä yhteistyösopimuksin palveluntuottajilta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa palveluntuottajia.

Vuonna 2012 etsivää nuorisotyötä Helsingissä tarjoaa:
* Tulevaisuustiski/Helsingin kaupungin henkilöstökeskus, palvelu 15–17-vuotiaille
* Helsingin seudun erilaiset oppijat, palvelu 17–28-vuotiaille
* Valmis Väylä -hanke/Sovinto ry, palvelu 17–28-vuotiaille
* Vamos/HDO, palvelu 16–28-vuotiaille
* SVEPS, palvelu suunnattu ruotsinkielisille 16–28-vuotiaille.

Etsiviä nuorisotyön työntekijöitä em. toimijoilla on yhteensä 21. Vuonna 2011 toimijoilla oli yhteensä 1 039 asiakasta. Vuoden 2012 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana on asiakkaita ollut lähes yhtä paljon, yhteensä 964. Asiakasvirran arvioidaan kasvavan toiminnan tunnettavuuden ja vakiintuneempien käytäntöjen myötä. Vuodelle 2013 kaupunki on arvioinut tarvitsevansa kolmekymmentä etsivän nuorisotyön työntekijää, jotta palvelun saatavuus ja laatu voidaan turvata.

Etsivä nuorisotyö auttaa ja tukee nuoria löytämään tarvitsemansa palvelut, mutta myös nuorten palveluiden tarjontatapaa on Helsingissä kehitettävä. Helsinkiläisnuoren kannalta palvelut ovat usein hajallaan, eikä kenelläkään ole vastuuta kokonaisuudesta. Palvelutarjontarakennetta tulee yhteensovittaa niin, että nuoren elämänkulun kannalta keskeiset palvelut (mm. koulutus, talous, työ, terveys, asuminen) ovat saatavissa ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti. Palvelurakenteen yhteensovittaminen vaatii Helsingissä vahvaa monihallintokuntaista yhteistyötä.

Nuorten alle 29-vuotiaiden ohjaus- ja tukipalvelun on oltava nuoren kannalta kokonaisvaltaista eri elämänalueet huomioon ottavaa. Palveluiden ulkopuolelle oleville nuorille ei riitä pelkkä ohjaus- ja neuvontapalvelu, vaan ohjauksen tulee olla aktiivista ja kokonaisvaltaista. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että mm. koulutukseen, asumiseen, talouteen, terveyteen ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut on osa ohjausprosessia. Nuoren palvelujatkumo tulee turvata, vaikka yksittäisiä palveluita tuottaisivat eri hallintokunnat tai toimijat.

Opetusvirastossa on suunniteltu nuorten palveluiden palvelukokonaisuutta ns. palveluhybridiä. Palveluhybridi toteutettaisiin monihallintokuntaisena yhteistyönä. Etsivä nuorisotyö olisi kiinteä osa hybridin toimintaa. Hallintokunnat toisivat oman alansa palvelut ja ammattitaidon kokonaisuuteen. Palvelumuodossa tulisi ottaa huomioon monikulttuurinen ohjausosaaminen. Nuorille olisi tarjolla jalkautuvaa henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Hybridi tarjoaisi ohjauksen ja neuvonnan lisäksi nuoren toimintakykyä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistäviä palveluita liittyen mm. koulutukseen, työllistymiseen, talouteen, asumisen, terveyteen ja vapaa-aikaan.

Palveluhybridin koulutuspalvelut toteutettaisiin avoin ammattiopisto -mallilla. Avoimen ammattiopiston kautta nuori voisi opiskella osia ammatillisista perustutkinnoista eri ammattialoilta sekä ammattitaitoa täydentäviä aineita (mm. äidinkieli, vieraat kielet, matematiikka). Opinnot voisivat liittyä työllistymiseen tai arjenhallintaan. Jos nuori siirtyisi avoimesta ammattiopistosta tutkinto-opiskelijaksi, aiemmat opinnot hyväksiluettaisiin. Tarjolla olisi myös valinnaiskursseja, joiden kautta opiskelijoita ohjataan mm. harrastuksiin.

Nuorten palvelutarjontarakenteen yhteensovittamisella sekä toiminnallisen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen lisäämisellä on merkittävä vaikutus nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Anna Lyra-Katz, projektikoordinaattori, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 29.11.2012 § 103

HEL 2012-012539 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Syrjäytymisen ehkäisyn määräraha

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti myöntää 11.4.2012 kokouksessaan Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden johdosta 10 milj. euroa kohdistettavaksi nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Samalla valtuusto kehotti opetuslautakuntaa, sosiaalilautakuntaa, nuorisolautakuntaa ja henkilöstökeskusta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan ehdotuksen toimenpiteistä ja määrärahan käyttösuunnitelman. Päätöksessään valtuusto edellytti, että rahan käyttöä suunniteltaessa seuraavat näkökohdat huomioidaan ja Helsinkiläisten nuorten koulutus- ja työmahdollisuuksien turvaamiseksi, ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kaupunki kohdistaa 10 miljoonan euron erillismäärärahan seuraaviin painopisteisiin:

-        peruskoulunsa päättävien helsinkiläisten nuorten ohjaamiseen siten, että jokainen peruskoulunsa päättänyt nuori tavoitetaan ja koulutus- tai jatkopaikka taataan,

-        uusien ratkaisumallien ja toteutustapojen etsimiseen tulevaisuuden koulutus- ja työmalleiksi, etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamiseen,

-        ammatillisen koulutuksen lisäämiseen ja ammatillisen koulutuksen läpäisyasteen nostamisen tehostettuihin toimenpiteisiin tai kokeiluihin,

-        ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseen,

-        oppisopimuspaikkojen lisäämiseen ja oppisopimuksen kehittämiskokeiluihin yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja

-        nuorten osallistumisen lisäämiseen

Juhlarahan käyttöä on ollut pohtimassa eri hallintokunnista koottu työryhmä joka on kokoontunut Talous- ja suunnittelukeskuksen johdolla kaksi kertaa. Työryhmässä on ollut esillä useita hanke-ehdotuksia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hanke-ehdotusten valmistelussa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päätökseen mainitun rahan käytöstä liittyvä ohjeistus. Päätöksiä siitä, millaisilla toimenpiteillä asiassa edetään ja mitkä mainituista hanke-ehdotuksista toteutetaan, ollaan tekemässä vuoden 2012 aikana

Työ- ja elinkeinoministeriön 20.3.2012 julkaiseman ”Nuorten yhteiskuntakuu” – raportin mukaan Nuorten yhteiskuntatakuulla tarkoitetaan sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle, sekä jokaiselle alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutus-paikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Osana tätä yhteiskuntatakuuta on koulutustakuu, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulun päättille taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanon tulee käynnistyä vuoden 2013 alusta. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, 2012)

Nuorten yhteiskuntatakuun keskeisistä sisällöistä saattaisi saada sellaisen kuvan, että kysymyksessä on lähinnä nuorten koulutuspolkuihin ja työllisyyskysymyksiin keskittyminen. Nuorisolautakunnan näkemyksen mukaan on tärkeää, että nuorisotakuuseen liittyvässä keskustelussa muistetaan ottaa esille myös kokonaisvaltainen näkemys nuorten hyvinvointiin ja elämänhallintaan. Nuorisotoimella on roolinsa ja tahtotilaa olla mukana kehittämässä nuorten palvelujärjestelmää ja siihen liittyvää ohjausta.  Keskusteltaessa juhlarahan käytöstä, nuorisolautakunta toivoo, että otetaan huomioon nuorten palvelujen ohjauksen tämän hetkinen pirstaleisuus, huolehditaan myös ennalta ehkäisevistä toiminnoista, sekä otetaan nuorten hyvinvointiin ja nuorten syrjäytymiseen kokonaisvaltainen näkökulma: koulutus, työllistyminen, vapaa-aika ja terveys. On tärkeää, että nuorille tehdään henkilökohtainen tukisuunnitelma, joka sisältää myös arjen hallinnan ja vapaa-ajan, sekä selvitetään edelleen nuorten syrjäytymistä ilmiönä niin, että myös nuoria osallistetaan prosessiin. Lisäksi nuorisolautakunta pitää erittäin tärkeänä virastojen välisen yhteistyön koordinaatiovastuusta sopimista. Nuorisoasiankeskuksella on matala kynnys tulla palveluihin ja tarvittaessa virastossa on valmiutta keskustella myös tästä roolista.

Etsivä nuorisotyö

Helsinkiin on perustettu nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka ohella kaupungissa on paljon yhteistyön muotoja, jotka ovat olleet toiminnassa vuosia.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtajan toimii sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja ja se kokoontuu ensimmäistä kertaa joulukuussa 2012.

Nuorisolain mukaisesti etsivän nuorisotyön keskeisin tehtävä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori, sekä auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja etsivä nuorisotyö perustuu nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Nuorisolaissa todetaan, että kunta järjestää tarvittaessa nuorten työpajapalveluja ja etsivää nuorisotyötä. Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö. Mikäli etsivän nuorisotyön palvelu toteutetaan hankkimalla ne nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, on kunnan vastattava hankittujen palvelujen lainmukaisuudesta suhteessa nuorisolakiin. Helsingissä etsivän nuorisotyön viranomaiseksi on nimetty opetusvirasto ja siellä tarkemmin nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjajohtaja. Opetusvirasto vastaa myös etsivän nuorisotyön koordinoinnista ja toimeenpanosta.

Vuonna 2012 etsivää nuorisotyötä toteutettiin kaupungin omana toimintana Tulevaisuustiskillä ja lisäksi viiden kaupungin ulkopuolisen palveluntuottajan voimin.  Näitä olivat Sovinto ry, Helsingin Diakonissalaitos, SVEPS ry, HERO ry ja Vihreä Keidas ry

Helsinki tarjoaa useita erilaisia tukimuotoja 18- 22 -vuotiaille nuorille. Opiskelijoille oma oppilaitos ja sen oppilashuolto on lähellä oleva tuen tarjoaja, mutta tietoa, neuvoja ja tukea opinto- ja urasuunnitteluun tarjotaan laajalti myös työllisyydenhoidon palveluissa. Näistä esimerkiksi Tulevaisuustiskillä on tarjolla tukea hyvinkin monenlaisia kysymyksiä pohtiville nuorille. Kaupungin itse tuottamia palveluja täydentävät Opetusviraston koordinaatiossa muut etsivän nuorisotyön toimijat, joita on mm. Helsingin Diakonissalaitoksen toteuttama Vamos- palvelukokonaisuus, jonka kohderyhmään aloitteessa mainitut nuoret aikuiset myös luontevasti kuuluvat.

Nuorisolautakunta toteaa, että nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn suunnatun määrärahan käytöstä tulee tehdä ratkaisuja mahdollisimman pian ja hankkeita valmisteltaessa on tärkeää ottaa huomioon jo olemassa oleva palveluverkko. Lisäksi on hyvä huomioida toiminnassa olevat muut kehittämishankkeet ja – suunnitelmat, sekä pyrkiä välttämään aukkokohtia ja toisaalta myös päällekkäisyyttä nuorten palveluissa. Tähän päästään huolellisella, hallintokuntien yhteisellä hankevalmistelulla ja aidolla yhteistyöllä eri toimijoiden kesken.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Markku Toivonen

Lisätiedot

Martti Poteri, toimistopäällikkö, puhelin: 310 71687

martti.poteri(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566