Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/20

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 49

Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite bussilinja 55n reitistön uudelleen arvioimisesta

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Maija Anttila aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Maija Anttilan aloite

2

HS:Ln lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttila aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Maija Anttila ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että virastot ja laitokset tekevät arvioinnin bussilinjojen reittimuutosten vaikutuksista kaupunkilaisten arkielämään.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja HSL:n kehittämishankkeisiin sekä lisäksi joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

Syksyllä 2012 tehdyt Etelä- ja Länsi-Helsingin bussilinjojen reittimuutokset olivat osa kokonaisuutta, johon vaikuttivat mm. Etelä-Helsingin raitiolinjoja koskevat ratkaisut ja joukkoliikenteen resurssien siirto palvelemaan ruuhkaisimpia reittejä sekä kasvavia asuinalueita. Tavoitteena oli selkeyttää linjastoa sekä parantaa liikenteen keskinopeutta ja luotettavuutta.

Kokonaisuutena linjastomuutokset ovat lisänneet joukkoliikenteen käyttöä ja nopeuttaneet joukkoliikenteellä tehtyjä matkoja.

HSL seuraa matkustajamäärien kehitystä, muita muutosten vaikutuksia ja reittimuutoksista tulevaa palautetta sekä tekee tarvittaessa asukaskyselyjä reittimuutosten vaikutuksista. Aloitteessa mainitun bussilinjan 55 reittiä on palautteen perusteella muutettu 1.1.2013 alkaen siten, että 55/55K ajaa Hakaniemen ja Merihaan kautta reittiä Unioninkatu - Pitkäsilta - Siltasaarenkatu - Hakaniemenranta, jolloin Koskelasta on vaihdoton yhteys Hakaniemeen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Maija Anttilan aloite

2

HS:Ln lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 106

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttila aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 468

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Bussilinjaston ja aikataulujen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu joukkoliikenteen alueellisten palvelutasovaatimusten määrittelyyn ja HSL:n kehittämishankkeisiin. Kaupunkisuunnittelu-virasto osallistuu myös joukkoliikenteen runkoverkon ja infrastruktuurin suunnitteluun osana kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.

HSL muutti Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastoa syksyllä 2012. Muutoksiin vaikutti osaltaan Helsingin kaupungin päätös lopettaa raitiotien suunnittelu Korkeavuorenkadulle ja Merikadulle, jolloin Etelä-Helsingin linjasto voitiin suunnitella päätöksen mukaiseksi. Muutoksiin vaikutti keskeisesti myös raitiolinjan 9 jatkaminen Kampin ja Ruoholahdenkadun kautta Jätkäsaareen elokuussa 2012.

Linjastomuutoksessa HSL siirsi joukkoliikenteen resursseja käytetyimmille reiteille. Resursseja vähennettiin ruuhkaisessa liikenteessä kulkevilta reiteiltä, joilla on kustannuksiin nähden vähän käyttäjiä tai tarjolla luotettavampia rinnakkaisia yhteyksiä. Useimmille näistä reiteistä ei myöskään olisi mielekästä järjestää olennaisesti nykyistä sujuvampia liikennöintimahdollisuuksia bussiliikenteelle, koska käytettävissä on riittävästi rinnakkaisia sujuvia reittejä.

HSL teki bussilinjaston muutoksia mm. linjalle 55. Linjan 55 reititys Kalasatamaan mahdollisti linjan 68 reitin muutoksen Hämeentielle, mikä nopeutti Latokartanon yhteyksiä keskustaan. Linjojen 55 ja 68 keskinäisen reittimuutoksen ansiosta suurempi asukasmäärä saadaan palveltua nopealla linjalla. Latokartanon asukasmäärä kasvaa edelleen, eikä Latokartanosta ole vastaavia vaihtoehtoisia yhteyksiä kuin Koskelasta ja Kumpulasta. Suunnittelu on aina tasapainoilua, jossa pyritään löytämään kaikkia alueita hyödyttäviä ratkaisuja.

Kokonaisuutena syksyllä 2012 tehdyt joukkoliikenteen linjastomuutokset ovat HSL:n mukaan lisänneet joukkoliikenteen käyttöä, vaikka osa yhteyksistä muuttui vaihdollisiksi. Tältä osin muutokset vaikuttavat onnistuneilta. Liikennemallitarkastelujen perusteella tehdyt linjastomuutokset myös nopeuttavat kokonaisuutena tarkastellen joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. On kuitenkin totta, että joistakin vaihdollisiksi muuttuneista yhteyksistä on saatu runsaasti kielteistä matkustajapalautetta, mikä tulee linjaston edelleen kehittämisessä ottaa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on järkevää systemaattisesti seurata linjastoon tehtyjen muutosten aiheuttamia matkustajamäärämuutoksia ja arvioida muutoksen muita vaikutuksia. Linjastomuutosten vaikutusten arviointi edellyttää vähintään useiden kuukausien seurantaa. Seurannan tulosten ja saatujen palautteiden perusteella on syytä arvioida, onko linjastoon tarkoituksenmukaista tehdä tarkistuksia. HSL harkitsee syksyn aikana saamansa palautteen pohjalta mahdollisuutta kehittää linjastoa. Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen.

Jouko-kaupunginosalinjat ovat osa joukkoliikennejärjestelmää, jossa kelpaavat normaalit HSL:n lippujärjestelmän liput ja matkustaminen maksaa saman verran kuin muussakin joukkoliikenteessä.

Käsittely

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän lisäys kappaleen 7 loppuun: "Bussilinjojen 16 ja 55 reittien osalta HSL on jo päättänyt linjojen palauttamisesta vanhoille reiteilleen Kruununhaassa ja Hakaniemessä 1.1.2013 alkaen."

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 388

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavansisältöisen lausunnon.

Joukkoliikenteen suunnittelun lähtökohtana ovat yleensä työmatkaliikenteen tarpeet. Muut kuin työssä käyvät joukkoliikenteen käyttäjät nähdään erityisryhminä. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat kuitenkin tärkeät  myös muille kuin työssä käyville kaupunkilaisille. Helsingin väestöstä noin 95 000 eli 16 % on 65 vuotta täyttäneitä. Kuten aloitteessa todetaan, ikäihmiset tarvitsevat joukkoliikennettä arkielämänsä sujuvuuden turvaamiseksi. Sama koskee muitakin työelämän ulkopuolisia ryhmiä, kuten  esimerkiksi pienten lasten kanssa liikkuvia vanhempia.

Helsingin seudun liikennelaitoksen (HSL) hallitus on antanut 13.11.2012 (169 §) oman vastauksensa  bussilinjan 55 uudelleen arviointia koskevaan aloitteeseen. Hallitus totesi saaneensa linjan 55 reittimuutoksesta sekä positiivista että negatiivista palautetta. Hallitus ilmoitti kuitenkin HSL:n harkitsevan uudelleen syksyn aikana mahdollisuutta tarjota jatkossa myös vaihdotonta yhteyttä Koskelasta Hakaniemeen.

Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että myös muun kuin työmatkaliikenteen tarpeet otetaan huomioon joukkoliikenteen suunnittelussa. Iäkkäät ihmiset ja pienten lasten kanssa liikkuvat vanhemmat arvostavat yleensä nimenomaan vaihdottomia joukkoliikenneyhteyksiä. Sosiaalilautakunta pitääkin hyvänä, että selvitetään mahdollisuus vaihdottomaan liikenneyhteyteen Koskelasta Hakaniemeen. Tarvetta Koskelan alueen liikenneyhteyksien toimivuuteen lisää se, että Koskelan vanhustenkeskuksessa tullaan avaamaan palvelukeskus ja päivätoimintayksikkö vuoden 2013 aikana.

Sosiaalilautakunta toteaa myös, että arviointia joukkoliikenteen toimivuudesta voidaan tehdä osana kunnan ikäpoliittista ohjelmaa, jonka 1.7.2013 voimaan tulevaksi suunniteltu ns. ikälaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) velvoittaa tekemään. Laki on tulossa eduskunnan käsittelyyn valtion vuoden 2013 talousarvion yhteydessä.

Terveysvaikutusten arviointi

Hyvät joukkoliikenneyhteydet edistävät ikäihmisten ja muiden työelämän ulkopuolella olevien kaupunkilaisten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja tukevat siten heidän hyvinvointiaan.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580

outi.paulig(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 04.12.2012 § 292

HEL 2012-013817 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Bussilinja 55 kulki ennen reittimuutosta Koskelasta Hämeentietä pitkin keskustan kautta lähelle Marian sairaalaa. Talviliikenteen 2012 alusta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) siirsi reitin kulkemaan Hermannin, Kalasataman ja Kruunuhaan kautta Rautatientorille, joka on linjan 55 päätepysäkki. Lausunnossaan Maija Anttilan valtuustoaloitteeseen HSL perustelee päätepysäkin siirtämistä Rautatieasemalle ruuhkaisen ja hitaan keskustan läpiajon aiheuttamalla aikataulujen epätäsmällisyydellä sekä sillä, että vain pieni osa linjan 55 matkustajista on lopulta matkustanut Koskelasta ja Kumpulasta Marian sairaalaan tai Hietaniemen hautausmaalle. HSL:stä on ilmoitettu, että linja 55 suunnitellaan kulkevan vuoden 2013 alusta Sörnäisten rantatietä, Haapaniemenkatua, Siltasaarenkatua ja Kaisaniemenkatua Rautatientorille.

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen ohjeiden mukaan asukkaat voivat hakeutua terveyskeskuspäivystykseen Marian tai Haartmanin sairaalaan. Terveyskeskuspäivystys on avoinna arkisin kello 16.00 - 22.00 ja viikonloppuisin ja pyhinä kello 8.00 - 22.00. Sairaalapäivystys on avoinna ympäri vuorokauden. Sairaalapäivystykseen lähetteellä menevät itäisen, koillisen, kaakkoisen ja pohjoisen suurpiirin asukkaat ohjataan ensisijaisesti Marian sairaalaan ja eteläisen, keskisen ja läntisen suurpiirin asukkaat ensisijaisesti Haartmanin sairaalaan. Terveyskeskuksen tilastojen mukaan Marian sairaalassa asioivista potilaista noin kaksi kolmasosaa tulee itäisestä tai koillisesta suurpiiristä ja vajaa neljäsosa kaakkoisesta tai pohjoisesta suurpiiristä. Eteläisestä, keskisestä ja läntisestä suurpiiristä tulee yhteensä alle kymmenesosa Marian potilaista. Marian sairaalan toiminta siirtyy Malmille vuoden 2014 kesän jälkeen, mutta Mariaan suunnitellaan noin 70 000 asukasta palvelevaa keskusterveysasemaa. Sen rakentamisen ajankohta on vielä avoin.

Sairaalapäivystyksen, terveyskeskuspäivystyksen tai terveysaseman lisäksi Koskelan ja Kumpulan asukkaat voivat tarvita esimerkiksi Koskelassa tai Kalliossa sijaitsevia terveyskeskuksen fysioterapiapalveluja tai Laakson sairaalassa sijaitsevia sisätautien-, neurologian-, fysiatrian- tai geriatrisen muistipoliklinikan palveluja. Koskelasta Haartmanin tai Laakson sairaalaan menevät potilaat voivat käyttää esimerkiksi bussilinjoja 65A, 506, 69 ja 55 sekä raitiovaunua 4 tai 10.

Itä-, Koillis-, Kaakkois- ja Pohjois-Helsingistä Marian sairaalaan menevät potilaat voivat vaihtaa metrojunasta tai bussista Hämeentiellä Kurvissa raitiovaunuun 8, joka menee lähelle Mariaa. Metrolla voi myös ajaa Ruoholahden asemalle ja vaihtaa siellä raitiolinjaan 8. Raitiolinjan 8 vuoroväli on ruuhka-aikaan kahdeksan minuuttia, ruuhka-ajan ulkopuolella päiväaikaan 10 minuuttia ja iltaisin 12 minuuttia. Metrojuna muodostaa nopeimman ja tiheimmin kulkevan yhteyden. Kampin metroasemalta Marian sairaalaan on noin viiden minuutin kävelymatka. Kohtuullisen kävelymatkan päässä Marian sairaalasta ovat myös raitiolinjan 9 sekä bussilinjojen 21V, 65A ja 66A pysäkit. Bussi numero 24 kulkee keskustasta Pohjoista Rautatiekatua lähelle Marian sairaalaa, mutta se kulkee päivällä yleensä vain kolme kertaa tunnissa ja iltaisin kaksi kertaa tunnissa. Linja 65A on bussiyhteys Koskelan ja Kinaporin sekä Kampin palvelukeskusten välillä.

Huonokuntoiselle potilaalle terveyskeskus voi järjestää kuljetuksen. Päivystyspoliklinikalta toiseen sairaalaan siirrettävälle, sisään kirjoittamattomalle potilaalle tilataan tarvittaessa kuljetus yksityiseltä taksiyritykseltä ja paaripotilaalle HUS–logistiikasta. Lääkäri tai muu hoitohenkilökuntaan kuuluva voi kirjoittaa potilaalle Kelan lomakkeella todistuksen matkakustannusten korvausta varten. Rahattomalle potilaalle voidaan antaa myös tarvittaessa HKL:n kertalippu tai taksikortti. Terveyskeskuksen sairaaloiden sisään kirjoitettujen kävelevien- ja pyörätuolipotilaiden kuljetuksia hoitaa terveyskeskuksen kuljetuspalvelu. Tällöin kuljetusyksikkö vastaa kustannuksista. Vuodeosastolta kotiin siirtyvä potilas saa taksikuljetuksesta KELA -korvauksen lääkärintodistuksen perusteella. Kuljetukset tilataan joko terveyskeskuksen kuljetusyksiköstä tai yksityisiltä taksiyrityksiltä. Kuljetuspalvelu kuljettaa tänä vuonna noin 1000 Marian sairaalan potilasta. Helsingin pelastuslaitos kuljetti vuonna 2011 Mariaan 6504 potilasta.

Terveyslautakunta toteaa, että on tärkeää informoida terveyspalvelujen käyttäjiä julkisten kulkuneuvojen reiteistä ja vaihtoyhteyksistä varsinkin silloin, kun niissä on tapahtunut muutoksia. Marian terveyskeskuspäivystyksen käynneistä 65 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat tekevät noin neljänneksen ja poliklinikkakäynneistä yli puolet. Väestöennusteiden mukaan 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien määrä tulee Helsingissä lisääntymään nykyisestä 25 % ja 65–74-vuotiaiden määrä puolitoistakertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Siten esteettömyyteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Tällä hetkellä Helsingin raitioliikenteestä noin 74 %:ssa on matalalattia, mutta joissakin raitiovaunuissa matalalattia on vain keskimmäisellä ovella, mistä matkustajia olisi selkeästi informoitava. Malmin sairaalan aloittaessa toimintansa olisi kiinnitettävä huomiota Itä- ja Koillis-Helsingistä Malmin sairaalaan suuntautuviin julkisiin kulkuyhteyksiin. Palautteet eivät anna objektiivista kuvaa joukkoliikenneyhteyksistä, koska ne, jotka kokevat kulkuyhteytensä huonoiksi, antavat palautetta aktiivisemmin kuin ne, jotka ovat yhteyksiin tyytyväisiä. Joukkoliikennettä koskevan objektiivisen tiedon keräämisestä, joukkoliikenteen linjastojen muutoksia koskevan palautteen keräämisestä sekä linjastojen suunnittelusta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.

Terveysvaikutusten arviointi:

Hyvin toimivat julkiset kulkuyhteydet lisäävät terveyspalvelujen saavutettavuutta. Terveydenhuollon palveluja sijoitettaessa joukkoliikenteen palvelut tulisi ottaa huomioon. Julkiset terveyspalvelut tulisi pyrkiä sijoittamaan lähelle joukkoliikenteen solmukohtia tai tärkeitä reittikatuja, mistä on esimerkkinä Myllypuron terveysasema."

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Juha Nyman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70198

juha.nyman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566