Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/34

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 63

Sj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om kartläggning av viktiga skogar för skolor och daghem

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Emma Kari väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kari Emma valtuustoaloite Kvsto 29.8.2012

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Emma Kari väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Emma Kari och 13 andra ledamöter föreslår att man i skolorna och daghemmen i Helsingfors ska besvara Finlands naturskyddsförbunds enkät om skolskogar. Med enkäten vill man kartlägga de för undervisnings- och uppfostringsarbetet viktiga skogarna.

Stadsstyrelsen konstaterar på basis av utlåtandena att det är viktigt att kartlägga skolornas närskogar eftersom de är viktiga för undervisningen och fritidsrekreationen. Närskogarna utnyttjas redan nu i samråd mellan byggnadskontoret och bildnings- och socialväsendet.

Utbildningsverket konstaterar att kartläggningen ska genomföras av sakkunniga inom branschen. Skolorna har inte heller resurser för att kartlägga skogarna. Inom stadens organisation hör park- och skogsområdena till byggnadskontorets gatu- och parkavdelnings ansvar. Avdelningen kan hjälpa med att genomföra en eventuell kartläggning.

Nämnden för allmänna arbeten konstaterar att byggnadskontoret har mycket information och sakkunskap om skogsnaturen. Kunskaperna har redan utnyttjats och de kan vidare utnyttjas i samarbete med bildnings- och socialväsendet. Byggnadskontoret samarbetar redan i nuläget med daghems- och skollärare och deltar aktivt i naturuppfostran av barn i daghemsåldern och av skolelever.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kari Emma valtuustoaloite Kvsto 29.8.2012

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 120

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 30.10.2012 § 183

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koulujen lähimetsät ovat tärkeitä opetuksen ja vapaa-ajan virkistyskäytön vuoksi. Metsät ovat olennainen osa Suomen luontoa ja on tärkeää, että lapset oppivat tuntemaan metsän, arvostamaan sitä sekä käyttämään metsää virkistykseen eri tavoin.

Opetusvirasto kannattaa koulujen lähimetsien kartoittamista. Lähimetsien kartoittamisen tulisi tapahtua alan asiantuntijoiden toimesta, jolloin koulu ei ole tehtävään soveltuvin taho. Kouluilla ei ole myöskään resursseja metsien kartoittamiseen. 

Kaupungin organisaatiossa puisto- ja metsäalueiden hallinta kuuluu rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, jonka avustuksella mahdollinen kartoitus voitaneen tehdä.

Opetuslautakunta kannattaa myös ekologisesti järkevää täydennysrakentamista, jolloin turvataan jo olemassa olevien koulujen riittävä oppilasmäärä, ja vähennetään yhdyskuntarakenteen leviämistä.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Seppo Manner, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86854

seppo.a.manner(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 16.10.2012 § 462

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusvirastossa on runsaasti tietoa ja asiantuntemusta metsäluonnosta. Sitä on jo hyödynnetty ja voidaan edelleen hyödyntää yhteistyössä sivistys- ja sosiaalitoimen kanssa. Rakennusvirasto tekee jo nyt yhteistyötä päiväkotien ohjaajien ja koulujen opettajien kanssa ja osallistuu aktiivisesti  päiväkoti-ikäisten ja koululaisten luontokasvatukseen.

Aloitteessa mainitun Suomen luonnonsuojeluliiton järjestämän, kertaluontoisen Koulumetsäkyselyn vastausten määräaika oli 30.9.2012. On toivottavaa, että Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa osallistuttiin kyselyyn mahdollisimman laajasti. Tällöin rakennusvirastoon saadaan lisää tietoa lasten ja nuorten tärkeinä pitämistä metsistä.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Elina Nummi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi

Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566