Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/29

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 58

Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Tikkuritien ja Tapulikaupungintien risteyksen kiertoliittymästä

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Antti Vuorela esittää aloitteessaan, että Tikkuritien ja Tapulikaupungintien risteykseen rakennettaisiin kiertoliittymä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Tapulikaupungintien ja Tikkuritien risteyksen kiertoliittymä toteutetaan Tapulikaupungintien eteläpuolen asemakaavan nro 11965 muutoksen yhteydessä. Asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 11.1.2013, jonka jälkeen rakennusvirasto aloittaa katusuunnittelun ja kiertoliittymä toteutetaan seuraavien vuosien aikana liikenneinvestointeihin käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 115

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.12.2012 § 467

HEL 2012-011873 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 6.5.2010 Tapulikaupungintien ja Tikkuritien risteyksen kiertoliittymäsuunnitelman osana Tapulikaupungintien eteläpuolen asemakaavan (11965) muutosta.

Asemakaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi kaavaa koskevat valitukset. Tämän jälkeen on haettu valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli valituslupaa ei saada, asemakaava vahvistuu ja rakennusvirasto aloittaa katusuunnittelun ja kiertoliittymä toteutetaan seuraavien vuosien aikana liikenneinvestointeihin käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566