Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/24

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 53

Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om hundparker i Hertonäs och på olika håll i Helsingfors

Bordlades 13.02.2013

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Päivi Lipponen och 4 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska bygga en hundpark i Hertonäs mellan Skidbacksvägen/Björnvägen och Österleden.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att behovet av en hundinhägnad i Västra Hertonäs beaktas då nätet för hundinhägnader uppdateras.

Den nuvarande hundinhägnaden i Hertonäs områdespark indelas i områden för stora och små hundar. Hundägarna i Hertonäs kan också använda den stora hundinhägnaden mellan Kasberget och Hertonäs.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 110

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.12.2012 § 566

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusvirastossa päivitetään parhaillaan koirapalvelulinjauksia. Aloitteessa esitetty uuden koira-aitauksen tarve Länsi-Herttoniemessä otetaan huomioon suunniteltaessa linjauksessa esitettävää koira-aitausten verkostoa.

Rakennusvirasto välttää mahdollisuuksien mukaan koira-aitausten rakentamista asutuksen välittömään läheisyyteen, koska niistä on aiheutunut toisinaan melu- ja muita haittoja sekä liikenteellisiä ongelmia. Esikaupunkialueilla on pyritty noudattamaan vähintään sadan metrin etäisyyttä asuinrakennuksiin, mutta kantakaupungissa välimatka asutukseen jää usein lyhyemmäksi. Koska koira-aitaukset herättävät usein myös runsaasti vastustusta, rakennusvirasto edellyttää niille aina paikallisten asukasyhdistysten kannatusta.

Aitauksissa ulkoilutettavien koirien turvallisuuden parantamiseksi on perustettu erillisiä aitauksia pienille ja suurille koirille. Kantakaupungissa on useita pieniä aitauksia, jotka eivät ole jaettavissa. Näistä aitauksista joitain saatetaan poistaa tai osoittaa ainoastaan pienten koirien käyttöön.

Siilitien tuntumassa sijaitsevaa Herttoniemen aluepuiston koira-aitausta laajennettiin muutama vuosi sitten. Samalla piti erottaa osa aitauksesta pienille koirille, mutta pienen käyttäjäryhmän painostuksesta aitauksen jakaminen jäi tuolloin toteuttamatta. Herttoniemen aluepuiston koira-aitaus tullaan jakamaan kahtia. Työt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2012. Roihuvuoren ja Herttoniemen teollisuusalueen välissä olevalle isolle koira-aitaukselle on matkaa noin kilometrin verran osasta Herttoniemeä ja on siten hyvin myös Herttoniemeläisten koirien käytettävissä.

Aloitteessa ehdotetaan Herttoniemen uuden koira-aitauksen paikaksi metsikköä Hiihtomäentien, Karhutien ja Itäväylän välissä. Sinne on kuitenkin vaikea sijoittaa koira-aitausta niin, että riittävä etäisyys asuntoihin toteutuisi. Kyseisellä viheralueella sijaitseva leikkipuisto rajoittaa myös järjestelyjä, koska koirien vienti leikkipaikalle on kielletty ja osa puiston reiteistä kulkee leikkipuiston kautta.

Muutamia, jo aiemmin tarpeelliseksi todettuja koira-aitauksia on odottamassa rakennusvuoroaan.

Käsittely

11.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset:

Lisätään päätösehdotuksen kappaleen viisi loppuun seuraava virke: "Roihuvuoren ja Herttoniemen teollisuusalueen välissä olevalle isolle koira-aitaukselle on matkaa noin kilometrin verran osasta Herttoniemeä ja on siten hyvin myös Herttoniemeläisten koirien käytettävissä."

Poistetaan päätösehdotuksen kappaleen kuusi kaksi viimeistä virkettä ja kappaleen seitsemän ensimmäinen virke.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638

kaisu.ilonen(a)hel.fi

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566