Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 14

Frågestund

Beslut

Under frågestunden behandlades fråga nr 3.

Ledamoten Leo Stranius (nr 3)

Helsingfors Energi meddelar att de specifika utsläppen av koldioxid från elen som såldes till hushåll och företag är 83 g CO²/kWh (http://www.helen.fi/ymparisto_sv/sahko_alkupera.html) och de specifi-ka utsläppen från fjärrvärmen är 98 g CO²/kWh (http://www.helen.fi/ymparisto_sv/kaukolampo_alkupera.html) år 2011.

I verkligheten genererade Helsingfors Energis energianskaffning (el och värme) specifika utsläpp av koldioxid på cirka 260 CO²/kWh år 2011. Det här framgår av Helsingfors Energis årsberättelse och till ex-empel av meddelandet (Helsingin Energian vuosi 2011, http://www.helen.fi/tiedotteet/tiedotteet.aspx?id=360).

Inom elproduktionen grundar sig skillnaden mellan producerad och såld el på att el som produceras vid Helsingfors kraftverk först säljs till en elbörs, från vilken det köps ersättande el som huvudsakligen är förnybar energi, vars utsläpp meddelas. Här utnyttjas ett kryphål i lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003), där elproducenten och återförsäljaren behandlas som separata aktörer, även om de är en del av samma koncern som i fallet Helsingfors Energi. Utsläppen från fjärrvärmen kan sänkas genom användning av en lämplig beräkningsmetod (primärenergimetoden).

Vilka åtgärder vidtar stadsstyrelsen för att utsläppen i fallet Helsingfors Energi meddelas utifrån utsläppen från produktionsanläggningarna och kraftverksandelarna på ett sanningsenligt sätt till konsumenterna? (Kj)

Upplysningar

Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1

Kyselytunnille 30.1.2013 jätetyt kysymykset

2

Vastaukset 30.1.2013

Beslutsförslag

Under frågestunden behandlas fråga nr 3.

Ledamoten Leo Stranius (nr 3)

Helsingfors Energi meddelar att de specifika utsläppen av koldioxid från elen som såldes till hushåll och företag är 83 g CO²/kWh (http://www.helen.fi/ymparisto_sv/sahko_alkupera.html) och de specifika utsläppen från fjärrvärmen är 98 g CO²/kWh (http://www.helen.fi/ymparisto_sv/kaukolampo_alkupera.html) år 2011.

I verkligheten genererade Helsingfors Energis energianskaffning (el och värme) specifika utsläpp av koldioxid på cirka 260 CO²/kWh år 2011. Det här framgår av Helsingfors Energis årsberättelse och till exempel av meddelandet (Helsingin Energian vuosi 2011, http://www.helen.fi/tiedotteet/tiedotteet.aspx?id=360).

Inom elproduktionen grundar sig skillnaden mellan producerad och såld el på att el som produceras vid Helsingfors kraftverk först säljs till en elbörs, från vilken det köps ersättande el som huvudsakligen är förnybar energi, vars utsläpp meddelas. Här utnyttjas ett kryphål i lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003), där elproducenten och återförsäljaren behandlas som separata aktörer, även om de är en del av samma koncern som i fallet Helsingfors Energi. Utsläppen från fjärrvärmen kan sänkas genom användning av en lämplig beräkningsmetod (primärenergimetoden).

Vilka åtgärder vidtar stadsstyrelsen för att utsläppen i fallet Helsingfors Energi meddelas utifrån utsläppen från produktionsanläggningarna och kraftverksandelarna på ett sanningsenligt sätt till konsumenterna?

Föredraganden

Alla frågor som inlämnats senast 21.1.2013 kl. 12 utgör bilagor till denna framställning, och de har med tanke på ett svar getts vidare till stadsdirektören eller någon av biträdande stadsdirektörerna enligt följande:

1 (Stj), 2 (Stj) och 3 (Kj)

De skriftliga svaren på alla frågor publiceras på stadens webbsidor när frågestunden har slutat. Följande frågestund ordnas 27.2.2013. Frågorna till denna ska inlämnas till stadens registratorskontor (helsinki.kirjaamo@hel.fi) senast 18.2.2013 kl. 12.

Upplysningar

Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1

Kyselytunnille 30.1.2013 jätetyt kysymykset

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566