Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/14

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 25

Detaljplaneändring för tomterna 40045/13 och 40046/1 på Gryningsvägens område i Skomakarböle (nr 12108; Polstjärnevägen 59 och Gryningsvägen 3)

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för tomten nr 13 i kvarteret nr 40045 och tomten nr 1 i kvarteret nr 40046 i 40 stadsdelen (Skomakarböle, Brobacka) enligt detaljplanekarta nr 12108, daterad 6.3.2012, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12108 kartta, päivätty 6.3.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12108 selostus, päivätty 6.3.2012, täydennetty 5.11.2012

3

Sijaintikartta

4

Havainnekuva 6.3.2012

5

Ilmakuva

6

Osa päätöshistoriaa

7

Luettelo oheismateriaalista

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 13 i kvarteret nr 40045 och tomten nr 1 i kvarteret nr 40046 i 40 stadsdelen (Skomakarböle, Brobacka) enligt detaljplanekarta nr 12108, daterad 6.3.2012, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Sammandrag

Området som är föremål för detaljplaneändringen ligger i norra delen av Skomakarböle i närheten av Skomakarbölevägen. På den privatägda affärstomten Polstjärnevägen 59 (40045/13) och bostadstomten Gryningsvägen 3 (40046/1) planeras bostadsbyggande av småhustyp. De nuvarande byggnaderna rivs.

Detaljplanearbetet har inletts på ansökan av ägarna till tomterna 40045/13 och 40046/1.

I Generalplan 2002 för Helsingfors upptas området som småhusområde.

I förslaget till detaljplaneändring upptas tomterna som kvartersområde för fristående småhus (AO). Byggrätten för området är 1 027 m² vy, varav 812 m² är ny bostadsvåningsyta. Tomtexploateringstalet är e = 0,3.

Planeringsfaser och växelverkan

Detaljplaneändringen har beretts i samarbete med Helsingfors stads miljöcentral och frågorna som hänför sig till trafikens verkningar och förorenad mark har beaktats i förslaget till detaljplaneändring.

Om utkastet till detaljplaneändring framfördes en åsikt. Siltamäki–Suutarila-Seura ry konstaterar att förnyandet av byggnadsbeståndet förbättrar området och välkomnar de nya invånarna till området. Inga anmärkningar gjordes mot förslaget och det fanns ingenting särskilt att påpeka om i utlåtandena.

Föredraganden

Förslaget följer stadsplaneringsnämndens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12108 kartta, päivätty 6.3.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12108 selostus, päivätty 6.3.2012, täydennetty 5.11.2012

3

Sijaintikartta

4

Havainnekuva 6.3.2012

5

Ilmakuva

6

Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 37

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin nro 40045 tontin nro 13 ja korttelin nro 40046 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen 6.3.2012 päivätyn asemakaavakartan nro 12108 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, johtava lakimies, puhelin: 310 37361

pirkko.vainio(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 24.5.2012

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.

Lisätiedot

Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Kiinteistövirasto 21.5.2012

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa, että yksityisille maanomistajille ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten mainitun päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12108.

Lisätiedot

Laalo Tapio, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 08.05.2012 § 241

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksessa osoitetaan uutta pientalotyyppistä asuntorakentamista yksityisomistuksessa oleville tonteille. Rakennusvirasto huomauttaa, että tontille 40045/13 tulee osoittaa kohdat, joista voidaan tehdä ajoyhteys tontille. Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu muutoksia katu- ja puistoalueille eikä siitä synny kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi

Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 69

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien Suutarilan Sarastustien alueen asemakaavan muutosehdotusta nro 12108.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä

va pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 127

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.03.2012 § 93

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Ksv 0742_26, Pohjantähdentie 59 ja Sarastustie 3, karttaruutu J8/P3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 6.3.2012 päivätyn 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin 40045 tontin 13 ja korttelin 40046 tontin 1 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12108 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijoilta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli ************

- laskutus, hallintokeskus *********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto *******

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566