Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/15

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 26

Val av ledamöter i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som börjar år 2013

HEL 2012-015817 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade välja fem ledamöter och fem personliga ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som börjar år 2013 enligt följande:

Ledamöter

Ersättare

 

 

Seija Muurinen

Ossi Mäntylahti 

Risto Ranki

Lea-Riitta Mattila 

Maija Anttila

Sara Paavolainen 

Kalle Könkkölä

Pirkko Telaranta 

Outi Alanko-Kahiluoto

Risto Nyberg

 

Behandling

Ledamoten Emma Kari hade föreslagit

till ledamot Kalle Könkkölä (vice ordförande), ersättare Pirkko Telaranta
till ledamot Outi Alanko-Kahiluoto, ersättare Risto Nyberg

Redogörelsen befanns vara riktig.

Stadsfullmäktige hade beslutat välja ledamöter i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i enlighet med stadsstyrelsens förslag och ovannämnda komplettering.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri valtuuston edustajien ilmoittaminen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja fem ledamöter och fem personliga ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som börjar år 2013 enligt följande:

Ledamöter

Ersättare

 

 

Seija Muurinen

Ossi Mäntylahti 

Risto Ranki

Lea-Riitta Mattila 

Maija Anttila

Sara Paavolainen 

_____________________

______________________

_____________________

______________________

 

Föredraganden

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt konstaterar 20.11.2012 i sin skrivelse, som finns som bilaga till föredragningslistan, att fullmäktige i medlemskommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt väljer 2–5  ledamöter i fullmäktige och för var och en av dem en personlig ersättare för den tid som motsvarar kommunfullmäktiges mandattid. Antalet ledamöter i fullmäktige per kommun bestäms i relation till medlemskommunernas andelar i grundkapitalet. En kommun vars andel i grundkapitalet är mindre än 8 % av grundkapitalet har rätt att välja två ledamöter i fullmäktige. En kommun vars andel i grundkapitalet är minst 8 % av grundkapitalet har rätt att välja högst tre ledamöter i fullmäktige. Om en kommuns andel i grundkapitalet är minst 25 %, har kommunen rätt att välja fem ledamöter i fullmäktige. Helsingfors har härigenom rätt att välja fem ledamöter, Esbo och Vanda tre ledamöter och de övriga medlemskommunerna två ledamöter i fullmäktige.

Helsingfors universitet har enligt grundavtalet rätt att välja två ledamöter i fullmäktige och personliga ersättare för dem. Röstetalet för universitetets representanter utgör tio procent av det sammanlagda röstetalet för de ledamöter som kommunerna invalt i fullmäktige.

Enligt grundavtalet motsvarar det sammanlagda röstetalet för de ledamöter som av en medlemskommun invalts i fullmäktige kommunens relativa andel i grundkapitalet enligt det senaste godkända bokslutet.

Vid valet av representanter i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska bestämmelserna i 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen iakttas.

Medlemskommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Helsingfors universitet bes att senast 28.2.2013 meddela sina representanter i fullmäktige för den mandattid som börjar år 2013.

Avsikten är att fullmäktiges första sammanträde ska äga rum 27.3.2013. Vid det första sammanträdet förrättas valet av ordförande för fullmäktige och valen av ledamöterna i styrelsen, nämnderna för sjukvårdsområdena, nämnden för den psykiatriska sjukvården och nämnden för den språkliga minoriteten.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade i kommunala organ till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Stadsstyrelsen konstaterar samtidigt med hänvisning till den bifogade skrivelsen från sjukvårdsdistriktet att stadsfullmäktige 7.11.2012 (366 §) har fattat det nödvändiga beslutet om att ändra 2 § och 4 § i grundavtalet med anledning av kommunsammanslagningarna i Karislojo, Nummi-Pusula och Lojo.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri valtuuston edustajien ilmoittaminen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Taloushallintopalvelut

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.01.2013 § 69

HEL 2012-015817 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti: 

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

Seija Muurinen

Ossi Mäntylahti

Risto Ranki

Lea-Riitta Mattila

Maija Anttila

Sara Paavolainen 

_____________________

______________________

_____________________

______________________

 

14.01.2013 Pöydälle

07.01.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566