Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/11

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 22

Val av gode män för fastighetsförrättningar 2013-2016

HEL 2012-016791 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag välja de nedanstående personerna till gode män för fastighetsförrättningar för fyraårsperioden 2013–2016. Deras kontaktinformation framgår av bilaga 1.

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Astrid Thors understödd av ledamoten Marcus Rantala under diskussionen hade föreslagit, i tillägg till de gode män som stadsstyrelsen föreslår, ytterligare följande gode man:

*************************

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Astrid Thors motförslag godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: I tillägg till de gode män som stadsstyrelsen föreslår, önskar jag ytterligare föreslå följande gode man:

*************************

Ja-röster: 50
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen

Nej-röster: 8
Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Björn Månsson, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Päivi Storgård, Astrid Thors, Thomas Wallgren

Blanka: 24
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Silvia Modig, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Jaana Pelkonen, Sirpa Puhakka, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Heikki Takkinen, Pilvi Torsti, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 3
Sami Muttilainen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Etelä-Suomen maanmittaustoimiston kirje

2

Sekretessbelagd (HetiL 13 § ja JulkL 16 § 3 mom.)

3

Äänestyslista

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

Bilaga 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Uskotut miehet

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja de nedanstående personerna till gode män för fastighetsförrättningar för fyraårsperioden 2013–2016. Deras kontaktinformation framgår av bilaga 1.

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Föredraganden

Enligt 6 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) ska stadsfullmäktige välja minst sex personer till gode män för fastighetsförrättningar för fyra år i sänder. Den som väljs till god man ska vara förtrogen med fastighetsfrågor och känna de lokala förhållandena.

Angående valbarheten till god man gäller dessutom vad som stadgas om nämndemän vid tingsrätt. Enligt 7 § i tingsrättslagen (813/2008) väljer stadsfullmäktige nämndemän för en period som motsvarar stadsfullmäktiges mandattid. De nämndemän som väljs i kommunen ska så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas ålders-, närings- och könsfördelning samt de språkliga förhållandena i kommunen.

Enligt 6 § 1 mom. i tingsrättslagen (459/1999) ska en nämndeman vara finsk medborgare och bosatt i en kommun som hör till tingsrättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats samt han eller hon ska anses lämplig att verka som nämndeman.

Enligt 6 § 2 mom. i samma lag (451/2011) får den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 63 år inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en straffanstalt eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.

Vid valet av gode män ska dessutom 4 a § 2 mom. i jämställdhetslagen (232/2005) beaktas, enligt vilken kvinnor och män i kommunala organ, med undantag för kommunfullmäktige, ska vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Mandattiden för gode män är densamma som för kommunala nämnder, dvs. fyra år. Mandattiden för de nuvarande gode männen utgår därmed 31.12.2012. Gode män bör utses för fyraårsperioden 2013–2016.

Med beaktande av bestämmelserna om saken i fastighetsbildningslagen och jämställdhetslagen bör personerna i beslutsförslaget utses till gode män för mandattiden 2013–2016. De har gett sitt samtycke till valet.

Den som är god man ska, innan han börjar utöva sysslan, inför tingsrätten eller jorddomstolen avge försäkran (7 § i fastighetsbildningslagen). Valet av gode män ska delges regionförvaltningsverket i Södra Finland och Södra Finlands lantmäteribyrå.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Etelä-Suomen maanmittaustoimiston kirje

2

Sekretessbelagd (HetiL 13 § ja JulkL 16 § 3 mom.)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

Bilaga 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Uskotut miehet

 

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 38

HEL 2012-016791 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2013 - 2016 seuraavat henkilöt, joiden yhteystiedot ilmenevät liitteestä 1:

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 19.12.2012 § 699

HEL 2012-016791 T 00 00 02

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten valittaisiin neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2013 - 2016 seuraavat henkilöt, joiden yhteystiedot ilmenevät liitteestä:

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Esittelijä

kaupungingeodeetti

Heikki Laaksonen

Lisätiedot

Anne Ahola, kanslianhoitaja, puhelin: 310 31939

anne.ahola(a)hel.fi

Jarno Mansner, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31945

jarno.mansner(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566