Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/18

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 29

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 12 motioner

HEL 2013-001434, 2013-001435, 2013-001436, 2013-001443, 2013-001444 , 2013-001437, 2013-001445, 2013-001400, 2013-001441, 2013-001442, 2013-001438, 2013-001439

Beslut

1.     Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om större offentlighet kring budgeten
 

2.     Motion av ledamoten Matti Niiranen m.fl. om lokaler för mikro- och ensamföretagare och frilansare
 

3.     Motion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om avslutande av vänstadsförhållandet mellan Helsingfors och S:t Petersburg
 

4.     Motion av ledamoten Hennariikka Andersson m.fl. om ett reklamfinansierat stadscykelsystem
 

5.     Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om utvidgad avgiftsfri kollektivtrafik
 

6.     Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om allergihus
 

7.     Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om en offentlig toalett i Alpparken
 

8.     Motion av ledamoten Heikki Takkinen m.fl. om bättre trafiksäkerhet för barn i Kottby
 

9.     Motion av ledamoten Heikki Takkinen m.fl. om planering av en ruinpark i Kottby
 

10. Motion av ledamoten Heikki Takkinen m.fl. om ökat mångsidigt utnyttjande av skolfastigheter
 

11. Motion av ledamoten Ilkka Taipale om en utredning om förbättringar i bostadssituationen för ensamstående
 

12. Motion av ledamoten Ilkka Taipale om en utredning om aktiviteter i boendeenheter och om verkstäder

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566