Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 14

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin kysymys nro 3:

Vt Leo Stranius (nro 3)

”Helsingin Energia ilmoittaa kotitalouksille ja yrityksille myydyn sähkön hiilidioksidin ominaispäästöiksi 83 g CO2/kWh (http://www.helen.fi/ymparisto/sahko_alkupera.html) ja kaukolämmön ominaispäästöiksi 98 g CO2/kWh (http://www.helen.fi/ymparisto/kaukolampo_alkupera.html) vuonna 2011.

Todellisuudessa Helsingin Energian energianhankinnan (sähkö ja lämpö) aiheuttamat hiilidioksidin ominaispäästöt olivat vuonna 2011 noin 260 g CO2/kWh. Tämä käy ilmi Helsingin Energian vuosikertomuksesta ja esimerkiksi tiedotteesta (Helsingin Energian vuosi 2011,  http://www.helen.fi/tiedotteet/tiedotteet.aspx?id=360).

Sähkössä ero tuotetun ja myydyn sähkön välillä perustuu siihen, että Helsingin voimalaitoksilla tuotettu sähkö myydään ensin sähköpörssiin, josta ostetaan tilalle pääosin uusiutuvaa energiaa, jonka päästöt ilmoitetaan. Tässä käytetään hyväksi sähkön alkuperän varmentamista ja ilmoittamista koskevan lain (1129/2003) epäkohtaa, jossa sähkön tuottajaa ja jälleenmyyjää kohdellaan eri tahoina, vaikka nämä olisivat osa samaa konsernia kuten Helsingin Energialla. Kaukolämmön päästöt puolestaan pystytään saamaan alhaisiksi käyttämällä sopivaa laskentamenetelmää (primäärienergiamenetelmä).

Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus ryhtyy, jotta päästöt ilmoitettaisiin Helsingin Energian osalta omien tuotantolaitosten ja voimalaitososuuksien päästöjen perusteella kuluttajille totuudenmukaisesti?” (Kj)

Lisätiedot

Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyselytunnille 30.1.2013 jätetyt kysymykset

2

Vastaukset 30.1.2013

Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymys nro 3:

Vt Leo Stranius (nro 3)

”Helsingin Energia ilmoittaa kotitalouksille ja yrityksille myydyn sähkön hiilidioksidin ominaispäästöiksi 83 g CO2/kWh (http://www.helen.fi/ymparisto/sahko_alkupera.html) ja kaukolämmön ominaispäästöiksi 98 g CO2/kWh (http://www.helen.fi/ymparisto/kaukolampo_alkupera.html) vuonna 2011.

Todellisuudessa Helsingin Energian energianhankinnan (sähkö ja lämpö) aiheuttamat hiilidioksidin ominaispäästöt olivat vuonna 2011 noin 260 g CO2/kWh. Tämä käy ilmi Helsingin Energian vuosikertomuksesta ja esimerkiksi tiedotteesta (Helsingin Energian vuosi 2011,  http://www.helen.fi/tiedotteet/tiedotteet.aspx?id=360).

Sähkössä ero tuotetun ja myydyn sähkön välillä perustuu siihen, että Helsingin voimalaitoksilla tuotettu sähkö myydään ensin sähköpörssiin, josta ostetaan tilalle pääosin uusiutuvaa energiaa, jonka päästöt ilmoitetaan. Tässä käytetään hyväksi sähkön alkuperän varmentamista ja ilmoittamista koskevan lain (1129/2003) epäkohtaa, jossa sähkön tuottajaa ja jälleenmyyjää kohdellaan eri tahoina, vaikka nämä olisivat osa samaa konsernia kuten Helsingin Energialla. Kaukolämmön päästöt puolestaan pystytään saamaan alhaisiksi käyttämällä sopivaa laskentamenetelmää (primäärienergiamenetelmä).

Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus ryhtyy, jotta päästöt ilmoitettaisiin Helsingin Energian osalta omien tuotantolaitosten ja voimalaitososuuksien päästöjen perusteella kuluttajille totuudenmukaisesti?” (Kj)

Esittelijä

Kaikki 21.1.2013 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

1, 2 (Stj) ja 3 (Kj)

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä. Seuraava kyselytunti pidetään 27.2.2013. Tälle kyselytunnille tarkoitetut kysymykset on toimitettava viimeistään 18.2.2013 klo 12 kaupungin kirjaamoon (helsinki.kirjaamo@hel.fi).

Lisätiedot

Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyselytunnille 30.1.2013 jätetyt kysymykset

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566