Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 16

Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 2013 - 2014

HEL 2013-000278 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag och bilaga 1 för mandattiden 2013 - 2014 välja

1.     nio ledamöter och nio personliga ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2.     ordförande och vice ordförande för stadsstyrelsens koncernsektion bland de valda ledamöterna.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Konsernijaosto (muutokset 21.1.2013)

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för mandattiden 2013 - 2014 välja

1.     nio ledamöter och nio personliga ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2.     ordförande och vice ordförande för stadsstyrelsens koncernsektion bland de valda ledamöterna.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Stadsfullmäktige tillsätter en koncernsektion för stadsstyrelsens mandattid. Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Ledamöterna och ersättarna väljs bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige väljer en ledamot i sektionen till ordförande i denna och en ledamot i sektionen till vice ordförande.

Stadsstyrelsens koncernsektion väljs vid stadsstyrelsens sammanträde 30.1.2013 med anledning av de ändringar i antalet ledamöter i och ledarskapet av sektionen som instruktionsändringen som stadsfullmäktige fattade beslut om 16.1.2013 (ärende 6) föranleder.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Konsernijaosto (muutokset 21.1.2013)

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.01.2013 § 68

HEL 2013-000278 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita toimikaudeksi 2013 - 2014

1.     kaupunginhallituksen konsernijaostoon yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä

2.     kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566